Predmeti na FGG

Bioklimatsko načrtovanje B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Mateja Dovjak
izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Košir
asistent: asist. dr. Luka Pajek
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Pojem bioklimatske orientacije: upoštevanje fizioloških potreb človeka in geografskih in podnebnih razmer lokacije pri oblikovanju bivalnega in delovnega okolja in sonaravni razvoj. Povezava biologija stavbe – ekologija stavbe. Osnovni modeli pasivnih sistemov: direktni zajem, zbiralnoshranjevalna stena, staklenjak in hibridi. Stacionarna toplotna analiza stavbe s povezanimi mikroklimatskimi vplivi: prezračevanje, vlaga. Analiza dnevne svetlobe v prostoru. Analiza osončenja. Zvok v prostoru. Vloga in izhodiščne zasnove kontrolnih sistemov. Pregled avtohtonih bioklimatsko zasnovanih stavb v  Sloveniji po regionalni strukturi.

Namen predmeta:

Cilji

- Študent se pri predmetu seznani z osnovami človekovega odziva na okolje ter obvlada prenos sistema zunanje okolje – ovoj – notranje okolje – človek v konceptualizacijo realne stavbe.

- Izboljšanje kakovosti grajenega okolja, delovanja tega okolja z zmanjševanjem negativnih vplivov, ki jih ima na zunanje okolje, usmerjanje v oblikovanje takih zgradb, ki upoštevajo principe trajnostnega razvoja z ustvarjanjem in odgovornim ravnanjem z zdravim grajenim okoljem, ki temelji na učinkoviti izrabi virov in ekoloških načelih ter pridobivanje znanja, tehničnih spretnosti in oblikovanje inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov.

- Razumevanje, da je pri obravnavanju konstrukcijskih sklopov in stavbe kot celote je nujna navezava na smernice evropskih direktiv in na nacionalno regulativo.

Kompetence

- Študent pozna konstitutivne elemente in procese, ki definirajo položaj umetnega okolja v naravnem okolju z upoštevanjem principa kontinuuma prostora in časa

- Obvlada prenos sistema zunanje okolje-ovoj- notranje okolje-človek v konceptualizacijo realne stavbe

- Razume značilnosti in delovanja osnovnih modelov pasivnih sistemov in njihovih realizacij

- Pozna izhodišča kontrolnih sistemov in njihovo

vlogo pri optimizaciji delovanja stavb

- Pozna regionalno strukturo bioklimatskih zgradb v Sloveniji

- Obvlada postopek ocene toplotnega odziva stavbe (stacionarno); osončenja – dnevne svetlobe, požara; zvoka v prostoru

- Sposoben je kritično oceniti in interpretirati pridobljene podatke (rezultate)

- Sposoben je uporabljati računske metode in programsko opremo za področje gradbene fizike

- Obvlada veljavno zakonodajo za področje gradbene fizike (evropske ditektive npr.CPD, slovensko zakonodajo npr. ZGO in podzakonske akte).
Literatura:

Goulding, J. R., Lewis, J. O., Steemers, T. C. 1992. Energy Conscious Design: A primer for Architects. B.T. Batsford Ltd.

Krainer, A. 2002. Viri in pasivni sistemi. Modul 2, Stavba 1. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.

Krainer, A. 2003. Razvoj tehnologij. Modul 2, Stavba 2. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.

Jones, David Lloyd. 1998. Architecture and the environment : bioclimatic building design. London, Laurence King.

Študijsko gradivo dostopno na: e-učilnici UL FGG