Predmeti na FGG

Operativno planiranje in spremljanje projektov - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Aleksander Srdić
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:
Operativno planiranje kot element vodenja projektov. Tehnika mrežnega planiranja in metoda kritične poti. Viri za izvedbo gradbenega projekta in njihova vključitev v projektni model. Optimizacija terminskega plana z vidika virov. Stroški gradbenih projektov in optimizacija terminskega plana z vidika stroškov. Elementi spremljave poteka izvedbe gradbenega projekta. Analiza zamud in porazdelitev odgovornosti. Tehnika planiranja lokacijskih planov (linearni plani in ciklogrami). Modeliranje projektnih tveganj v operativnih planih (stohastično planiranje).

Labaratorijske vaje:
Uporaba različnih programskih orodij za operativno planiranje gradbenih projektov.

Namen predmeta:

Cilji

- Nadgraditi splošno znanje vodenja projektov z metodami in tehnikami operativnega planiranja

- Podati ključne elemente terminskega plana in spremljajočih planov

- Podati definicije optimalnosti operativnega plana

- Podati poglobljeno znanje o tehnikah optimizacije operativnega plana

- Podati elemente spremljave in analize plana ter ukrepanja pri odstopanjih.

Pridobljene kompetence

- Sposobnost izdelave detaljnega modela projekta

- Razumevanje povezave med stroški, časom in kakovostjo kot ključnih parametrov operativnega plana

- Sposobnost variantne obdelave modela in izdelave operativnega plana

- Sposobnost uporabe računalniških orodij za različne tehnike operativnega planiranja.
Literatura:

Rodošek E. 1985. Operativno planiranje, učbenik. Ljubljana.

Hegazy, Tarek. 2002. Computer-based construction project management.

Griffis, Fletcher Hughes. 2000. Construction planning for engineers.

Project Management for Construction. Dostopno na: http://www.ce.cmu.edu/pmbook/index.html .