Predmeti na FGG

Geotehnika visokih gradenj - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Boštjan Pulko
asistent: doc. dr. Matej Maček
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja
Klasifikacija gradbenih jam glede na način izkopa z izračunom zemeljskih pritiskov in dimenzioniranjem zagatnih sten in drugih podpornih konstrukcij; metode za osuševanje/ tesnitev gradbenih jam; tehnologija izvedbe; geostatični izračuni zaščitnih konstrukcij gradbenih jam.
Plitvo temeljenje: priprava temeljnih tal za plitvo temeljenje (izboljšave tal, pospešitev konsolidacije); vrste plitvih temeljev in njihovo dimenzioniranje; nosilnost temeljnih tal - plitvo temeljenje; količnik (modul) reakcije tal in aplikacija pri izračunu temeljnih konstrukcij; metode za izračun kontaktnih tlakov in dimenzioniranje točkovnih, pasovnih temeljev in temeljnih nosilcev; vrste in tehnologija izvedbe temeljnih plošč; metode za izračun kontaktnih tlakov in dimenzioniranje temeljnih plošč.
Globoko temeljenje: vrste pilotov, namen uporabe in način izvedbe; razporeditev obtežbe na kole; izračun nosilnosti vertikalno obremenjenih posameznih pilotov in skupine osno obremenjenih pilotov; prečno obremenjeni piloti; standardizacija na področju globokega temeljenja (Evrokod 7); statične in dinamične obremenilne preizkušnje pilotov; nadzor pri izvajanju in zagotavljanje kvalitete izvedenih kolov; temeljenje na vodnjakih, kesonih in s koli podprte plošče.

Vaje/seminar
a) Izdelava idejne zasnove projekta gradbene jame in idejne zasnove plitvega temeljenja v gradbeni jami.
b) Izdelava idejnega projekta globokega temeljenja objekta.

Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati načine izvedbe in načrtovanja gradbene jame, temeljenja gradbenih objektov in metod za izboljšanje nosilnosti temeljnih tal

- Seznaniti se z načini izvedbe in z geotehničnimi izračuni globokega temeljenja na kolih in vodnjakih in tehnikami preizkušanja nosilnosti in kontrole kvalitete izvedbe globokega temeljenja.


Pridobljene kompetence

- Sposobnost presoje geotehničnih razmer in projektiranja gradbenih jam, izboljšanja temeljnih tal in temeljenja gradbenih objektov
- Sposobnost načrtovanja, izvedbe in kontrole tehnološko različno izvedenih kolov in vodnjakov.

Literatura:

Šuklje, L. 1984. Mehanika tal. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, FAGG.

SIST EN 1997-1:2005 Evrokod 7-1: Geotehnično projektiranje 1. del: Splošna pravila.

Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih. 2009. Ljubljana, IZS.

Braja, M. Das, 1999. Principles of Foundation Engineering (4th ed.).

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.