Predmeti na FGG

Statika gradbenih konstrukcij - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
asistent: doc. dr. Matija Gams
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja in vaje

Inženirsko modeliranje temperaturnih vplivov v konstrukcijah ter modeliranje premičnih obtežb s posebnim poudarkom na prometni obtežbi mostov, inženirsko modeliranje konstrukcij s prostorskimi linijskimi modeli, metoda končnih elementov (MKE) za linijske prostorske konstrukcije, vpliv strižne togosti na odziv, račun učinkov temperaturnih vplivov in premikov podpor z MKE, račun vplivnic, uporaba računalniškega programa za analizo učinkov temperaturnih vplivov, premikov podpor in pomične obtežbe.

 

Seminar

Individualna seminarska naloga, v okviru katere študent na primeru konkretnega objekta uporabi znanja, pridobljena v okviru predavanj in vaj. Študent: naredi analizo obtežbe, pripravi ustrezen računalniški model konstrukcije in obtežbe, naredi analizo konstrukcije (s programom in "peš" računom), določil kombinacije učinkov posameznih vplivov v kritičnih prerezih, pripravi tehnično poročilo. 
Namen predmeta:

Cilji

-  Študent pridobi znanje, ki je potrebno za analizo prostorskih in bolj zahtevnih linijskih konstrukcij, ki so obremenjene z bolj zahtevnimi vrstami vplivov,

-  poglobi znanje o metodah, na katerih temeljijo sodobni računalniški programi za analizo konstrukcij, ki je pridobljeno na 1. stopnji študija,

-  pridobi znanje za račun konstrukcij za primer spremenljivih (pomičnih) obtežb.

-  Teoretično znanje uporabi na konkretnem primeru v okviru individualne seminarske naloge.

 

Kompetence

- Študent razume in obvlada modeliranje in analizo bolj zahtevnih konstrukcij, obremenjenih z bolj zahtevnimi vrstami vplivov.

Literatura:

J. Duhovnik. 2005. Statika linijskih konstrukcij I, Univerza v Ljubljani, UL FGG (str. 67–102, 201-215).

B. Lutar, J. Duhovnik. 2004. Metoda končnih elementov za linijske konstrukcije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

Izbrana poglavja iz standardov SIST EN 1990, SIST EN 1991-1-1, SIST EN 1991-1-3, SIST EN 1991- 1–4, SIST EN 1991-1-5, SIST EN 1991-2.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.