Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Študent se seznani in opravlja delo, ki ga opravlja diplomant tega študija v praksi. Predvsem: se seznani z organizacijsko strukturo in tehnologijo gradbenega podjetja, se seznani s predpisi o varstvu pri delu in njihovi izvedbi v praksi, de seznani se z aktualnim dogajanjem v gradbenem podjetju, spozna menedžerski vidik dela v podjetju, dela na terenu – aktualnem gradbišču, oziroma v pisarni - samostojno opravi dela na aktualnem projektu pod vodstvom mentorja, razvija uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov v stroki, razvija kritične refleksije, socialne in komunikacijske zmožnosti za vodenje skupinskega dela, pokaže iniciativnost in samostojnost pri vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov pod nadzorom mentorja.

Namen predmeta:

Cilji

- Študent v okviru praktičnega usposabljanja spozna operativno delo v ciljnih poklicih in organizacijsko strukturo subjektov na področju gradbeništva.

- Praksa, izvedena med izobraževalnim procesom, ima tudi motivacijski cilj ter namen.

- Študent spozna dejavnike kariernega načrtovanja in razvoja in procese povezane s kariernim razvojem.

- Študentu se omogoči samoevalvacijo kompetenc in dejavnikov, ki podpirajo procese poklicne identifikacije v povezavi akademskega okolja in delovnih okolij.

-Študent spozna značilnosti učenja na delovnem mestu in značilnosti delovnih okolij ter značilnosti opazovanja in registriranja delovnih procesov.

Pridobljene kompetence

- Obvladovanje uporabe in prenosa teoretičnih znanj, ki jih študent pridobi med študijem pri predavanjih, vajah ter seminarjih, v inženirsko prakso.
- Sposobnost za povezovanje teorije in dela v praksi.

Literatura:

Viri so izbrani v sodelovanju z mentorjem praktičnega usposabljanja glede na vsebine, ki so predpisane in z njimi razpolaga organizacija, ki izvaja praktično usposabljanje.

Resources are selected in collaboration with the supervisor of practical training in relation to the contents prescribed and disposed of by the organization conducting the practical training.

Interna in druga gradiva v delovni organizaciji.

Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani. 2007. Ljubljana, UL. Dostopno na spletu.

Govekar, Okoliš et.al. 2010. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri dobrih praks. Ljubljana, UL FF, Center za pedagoško izobraževanje.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG .

Skip to content