Predmeti na FGG

Mehanizacija in tehnologija gradnje cest - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
nosilec in izvajalec: doc. dr. Matej Maček
asistent: asist. dr. Irena Strnad
asistent: asist. dr. Jasna Smolar
asistent: viš. pred. dr. Robert Rijavec
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja
Gradbena mehanizacija. Elementi in karakteristični prečni prerezi ceste in vozišča. Osnovni cestogradbeni materiali, umetni materiali, sekundarne surovine in kemično stabilizirani materiali. Osnovne preiskave in orientirane raziskave na pogoje uporabe cestogradbenih materialov. Karakteristične plasti v cestnem prerezu.  Gibanje in delovanje vode v cestnem telesu in v plasteh vozišča. Postopki gradnje in utrjevanja plasti in postopki preverjanja kakovosti

Vaje
Izdelava elaborata o izboru ustrezne gradbene mehanizacije za gradnjo cest. Izdelava Tehnološkega elaborate gradnje cest v vkopu, nasipu, mešanemu prečnemu profilu ceste in na prehodu zemljinski objekt – gradbeni objekt.

Seminar
Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij.

Namen predmeta:

Cilji

- Pridobiti osnovna znanja o gradbeni mehanizaciji

- Pridobiti osnovna znanja o karakterističnih prečnih prerezih ceste in voziščne konstrukcije glede na pogoje v geološkem okolju in glede na prometne obremenitve

- Pridobiti osnovna znanja o vplivih okolja in vremenskih razmer na obnašanje ceste in vozišča

- Nadgraditi osnovna znanja o geo-materialih, o postopkih za njihovo poboljšanje in kemično stabiliziranje in pridobiti poglobljena znanja o proizvedenih cestogradbenih materialih

- Pridobiti osnovna znanja o merilih in postopkih za vrednotenje kakovosti gradnje

- Pridobiti znanja za dimenzioniranje vseh vrstvoziščnih konstrukcij P

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost izdelave tehnoloških elaboratov za gradnjo cest

- Sposobnost vodenja nadzora zemeljskih del pri gradnji cest

- Sposobnost načrtovanja in dimenzioniranja vozišč.

Literatura:

Žmavc, Janez. 2008. Voziščne konstrukcije

SIST EN 1997-1:2005 Evrokod 7-1: Geotehnično projektiranje

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.