Predmeti na FGG

Mestne prometne površine - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci:
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Sistematika mestne cestne mreže – administrativna in funkcionalna; projektni elementi mestnih cest – v situaciji, v podolžnem profilu, v prečnem prerezu, preglednost;  projektni elementi križišč – oblike, računski elementi;  prometni otoki, pregledno polje, avtobusna postajališča; mirujoči promet – različne oblike parkiranja umirjanje prometa v naseljih – namen in ukrepi na mreži in na vozišču;  kolesarske površine – različne oblike, projektni elementi; površine za pešce – cone za pešce, nadhodi, podhodi; nivojska prečkanja;  prometna signalizacija – vertikalna, horizontalna.

Namen predmeta:

Cilji:

- Podati osnove mestne prometne politike

- Podati osnove za kategorizacijo mestnih prometnih površin

- Detajlno obdelati projektne elemente posameznih vrst mestnih prometnih površin

- Opredeliti možne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na mestnih prometnih površinah

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost načrtovanja mestnih prometnihpovršin

- Sposobnost projektiranja mestnih prometnih površin

- Možnost ocenitve ustreznosti mestneprometne politike

Literatura:

Tehnični normativi in navodila za projektiranje mestnih prometnih površin. 1991. Ljubljana, FGG – PTI.