Predmeti na FGG

Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Matjaž Dolšek
asistent: asist. dr. Anže Babič
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Uvod v dinamiko gradbenih konstrukcij; dinamični odziv sistemov z eno prostostno stopnjo; dinamični odziv sistemov z več prostostnimi stopnjami (računski modeli in enačbe gibanja, lastno in vsiljeno nihanje, spektri odziva, poenostavljene metode); analiza konstrukcij pri potresni obtežbi; osnovni pojmi o potresih in potresni obtežbi (uvod, splošno o potresih, jakost potresa, potresi v prostoru in času, značilnosti gibanja tal na lokaciji, projektni spektri); načela potresnoodpornega projektiranja (nosilnost in duktilnost, togost, dušenje, zasnova konstrukcij); obnašanje konstrukcij stavb in mostov med potresi; standard Evrokod 8.

Vaje
Laboratorijske vaje (v rač. učilnici): dinamični odziv konstrukcij.
Individualne naloge (v rač. učilnici): analiza stavbe ali mostu pri potresni obtežbi.

Namen predmeta:

Cilji

- Podati osnove dinamike gradbenih konstrukcij ter osnovne pojme o potresih, potresni obtežbi in potresnoodpornem projektiranju.

Pridobljene kompetence

- Razumevanje posledic potresov in obvladovanje različnih načinov zaščite pred njimi

- Sposobnost uporabe metod analizedinamičnih problemov

- Razumevanje in obvladovanje osnov projektiranja potresnoodpornih objektov

 

Literatura:

P. Fajfar. 1995. Osnove potresnega inženirstva. Ljubljana, UL FGG, 83 str.

P. Fajfar. 1984. Dinamika gradbenih konstrukcij. Ljubljana, UL FGG, str.1-20, 27-88, 109-119, 132-342, 412-519.

SIST EN. 1998. Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij.

EASY (earthquake engineering slide information system), IKPIR FGG, CD.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.