Predmeti na FGG

Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
izvajalec: doc. dr. Drago Saje
izvajalec: doc. dr. Jože Lopatič
asistent: doc. dr. Jerneja Češarek Kolšek
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Tehnologija betona (projektiranje sestave betona s posebnimi zahtevami, toplotna obdelava betona, betoniranje v izjemnih pogojih); optimalno dimenzioniranje armiranih in prednapetih nosilnih elementov (izhodišča optimizacije, prevedba problema optimizacije nosilnih elementov v matematični program); račun in tehnološki postopek adhezijsko prednapetih elementov
- statično nedoločene prednapete linijske konstrukcije; dimenzioniranje in konstrukcijska izvedba ploskovnih betonskih konstrukcij (sten, stenastih nosilcev, plošč in lupin); dimenzioniranje in konstrukcijska izvedba betonskih temeljev; zagotavljanje požarne varnosti betonskih konstrukcij; prednapete zidane konstrukcije.

Vaje
- seminarske vaje (računski primeri),
- laboratorijske vaje (numerične simulacije v računalniški učilnici).

Namen predmeta:

Cilji

- Nadgraditi osnovno poznavanje obnašanja masivnih konstrukcij

- Podati podlage za računsko modeliranje masivnih konstrukcij

- Podati teoretične osnove za načrtovanje zahtevnejših masivnih konstrukcij

Pridobljene kompetence

- Sposobnost snovanja in projektiranja zahtevnejših masivnih konstrukcij

 

Literatura:

G. Rombach. 2002. Spannbetonbau, Ernst&sohn, str. 195-270.

M.J. Tomlinson. 2001. Foundation design and construction-seventh edition. Pearson education ltd, Str. 137-174, 345-389.

T. Paulay, M. J.N. Priestly. 1992. Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings. John Wiley&sons, str. 158- 361.

S.S.J. Moy. 1996. Plastic methods for steel and concrete structures. Macmillan, str. 188-239.

Structural connections for precast concrete buildings (fib bulletin 43), 2008. Fib ceb – fip.

Ustrezni deli standardov za gradbene konstrukcije Evrokod 0, Evrokod 2, Evrokod 6, Evrokod 8 (SIST EN 1990, SIST EN 1992-1-1, SIST EN 1992-1-2, SIST EN1996-1-1, SIST EN 1998-1).

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.