Predmeti na FGG

Seminar iz projektiranja masivnih konstrukcij - B II - Grad

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: asistent: doc. dr. Jože Lopatič
asistent: doc. dr. Drago Saje
asistent: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
asistent: doc. dr. Jerneja Češarek Kolšek
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Seminar
Načela snovanja in projektiranja masivnih konstrukcij; projektna obtežba masivnih gradbenih konstrukcij; ključna merila za smotrno izbiro tipa konstrukcijskega sistema; prevedba nosilnega sistema konstrukcije v ustrezen računski model; pregled osnovnih skupin elementov nosilnih konstrukcij masivnih stavb in mostov s pripadajočimi značilnostmi glede nosilnosti in deformabilnosti ter konstrukcijskih posebnosti; montažne betonske konstrukcije (posebnosti obnašanja montažnih betonskih konstrukcij, učinkovito projektiranje elementov montažnih betonskih konstrukcij s poudarkom na izvedbi vozlišč in vezi).

 Vaje so sestavljene iz dveh delov:
- izdelava dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo poslovne, stanovanjske ali druge poljubne obsežnejše stavbe
- izdelava dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo armiranega ali prednapetega betonskega mostu.

Namen predmeta:

Cilji

- Poznavanje bistvenih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati gradbene konstrukcije,

- Poglobitev temeljnih znanj s področja izbire, snovanja in projektiranja zahtevnejših masivnih konstrukcij,

- Pridobitev izkušenj za timsko delo,

- Pridobitev izkušenj za javno predstavitev in argumentirano utemeljitev svojih strokovnih zamisli oziroma izdelanega projekta.

Pridobljene kompetence

- Sposobnost snovanja in projektiranja zahtevnejših masivnih stavb in inženirskih konstrukcij.

Literatura:

T. Paulay, M. J. N. Priestly. 1992. Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings. John Wiley&sons, 695 str.

F. Leonhardt. 1994. Brücken/Bridges. Deutsche verlags-Anstalt, 308 str.

M. Rosignoli. 2002. Bridge launching. Thomas Telford, 342 str.

K.S. Elliot. 2002. Precast Concrete Structures. Buterworth-Heinemann, 375 str.

M.J. Tomlinson. 2001. Foundation Design and Construction-seventh edition. Pearson Education Ltd, str. 137-174, 345-389.

W.G. Curtin, G. Shaw, J.K. Beck, W.A. Bray. 2006. Structural masonry designers manual-third edition. Blackwell Science, 335 str.

Ustrezni deli standardov za gradbene konstrukcije Evrokod 0, Evrokod 1, Evrokod 2, Evrokod 6, Evrokod 7, Evrokod 8 (SIST EN 1990, SIST EN 1991-1, SIST EN 1991-1-3, SIST EN 1991-1-4, SIST EN 1991-2, SIST EN 1992-1-1, SIST EN 1992-2, SIST EN1996-1-1, SIST EN 1997-1-1, SIST EN 1998-1).

Študijsko gradivo predavateljev je na spletnem mestu katedre za masivne in lesene konstrukcije

Dostopno na: http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/index.htm .