Predmeti na FGG

Tehnološki procesi - B - OG VSŠ (5 KT)

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: asist. dr. Matej Kušar
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Zgodovinski pregled razvoja tehnologij; pregled sodobnih tehnoloških procesov v gradbeništvu; tehnološki procesi zemeljskih del: pripravljalna dela (čiščenje terena, geološke-geomehanske raziskave, geodetska izmera); gradbena jama (način izvedbe, transporti, nasipi, izkopi, načini zavarovanja gradbene jame …); način izvedbe temeljenja objektov (plitko, globoko temeljenje …); način izvedbe nasipov in izkopov; tehnološki procesi zidarskih del: tipi osnovnih zidanih konstrukcij, dimenzioniranje malt, zidanje (priprava gradbišča, priprava malte, pomožna dela …); izdelava ometov (priprava gradbišča, klasični, strojni); tehnološki procesi armiranobetonskih del: projekt betona (osnove projektiranja betona, odri in opaži, opažni načrt); vgrajevanje betona (zunanji in notranji transporti betona, standardni postopki vgradnje betona, betoniranje pri nizkih in visokih temperaturah, nega betona …); polaganje armature (priprava materiala, vgradnja na gradbišču …); tehnološki procesi osnovnih montažnih del: področja uporabe prefabrikatov v gradbeništvu, suhi-mokri montažni postopki;-proizvodni obrati v gradbeništvu: obrati za proizvodnjo in predelavo materialov (kamnolomi, separacije, drobilnice, betonarne, želzokrivnice, mizarski-tesarski obrati), pomožni obrati (strojni), obrati za obrtniška dela (fasaderski, slikopleskarski ...), proizvodni obrati za montažne elemente (konstrukcijski elementi, galanterija ...); asfaltne baze; zagotavljanje in spremljanje kvalitete gradnje v vseh projektnih fazah; tehnologije specialnih betonov; opredelitve tipov specialnih betonov (masivni, abrazijsko odporni, mikroarmirani, visokotrdni, valjani ...), projektiranje specialnih betonov, možnosti in način uporabe specialnih betonov; tehnologije zahtevnih opažnih in podpornih sistemov; opredelitve tipov opažev s podporno konstrukcijo (tradicionalni, kovinski, prenosni, tunelski ...), osnove dimenzioniranja opažne konstrukcije, način gradnje opažnih konstrukcij s primeri iz prakse (pregrade, mostovi ...); uporaba mehanizacije v in opreme pri organizaciji tehnoloških procesov gradbeništvu.

 

Seminarske vaje

- Izdelava tehnoloških projektov priprave gradnje.

- Izdelava tehnoloških projektov gradnje za primeruporabe različnih tipov vgradnih materialov.

Namen predmeta:

Cilji

- spoznati osnovne koncepte za projektiranje in izvedbo osnovnih in del specialnih tehnoloških procesov pri gradbenih konstrukcijah

- naučiti se izdelave osnovnih tehnoloških projektov v pripravljalni fazi ter upravljanje osnovnih tehnoloških procesov med gradnjo.


Predmetnospecifične kompetence

- povezovanja znanja s področja tehnologij gradenj, teorije gradbenih konstrukcij in organizacije ter vodenja gradnje gradbenih objektov

- izdelovanje preprostih tehnoloških projektov, kot so: projekt betona, opažni načrt in podobno.
Literatura:

Trbojević, B. 1981. Organizacija gradjevinskih radova. Beograd, GK.

Trbojević, B. 1988. Građevinske mašine. Beograd, GK.

Mehta P. K. and P. J. M. 2006. Monteiro, Concrete: microstructures, properties and materials, 3th edition. New York, McGraw.Hill, strani: 3-21, 121-202, 281-316, 317-340, 341-386, 449-558.

Herbert L. Nichols, Jr. and David A. Day. 2005. Moving the earth, 5th edition. McGraw-Hill, strani 4.1-4.35 in 5.1-5.63.

Gojković, M. 1988. Oplate i skele, Naučna knjiga Beograd.

Kryžanowski, A. 2014 Tehnologija - predstavitev s predavanj, Interno gradivo, 750 strani.