Predmeti na FGG

Prostorsko planiranje in ogroženost pred poplavami - B II - OG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: asistent: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
asistent: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
asistent: viš. pred. dr. Andrej Vidmar
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Uvod v prostorsko načrtovanje, temelje trajnostnega načrtovanja in pregled pravnih podlag urejanja prostora. Pregled sodobnega znanja v prostorskem načrtovanju v državah EU. Mednarodno načrtovanje. Načrtovanje na državni ravni. Regionalno načrtovanje. Urbano in krajinsko načrtovanje. Lokalno in podrobno načrtovanje. Varovanje pred poplavami na vseh ravneh urejanja prostora. Pravni vidiki prostorskega načrtovanja. Celovito in sektorsko načrtovanje. Trajnostno načrtovanje. Primeri dobre prakse. Načrtovanje z upoštevanjem varovanja pred poplavami na državni, regionalni in lokalni ravni; lokalno in detajlno načrtovanje območij z upoštevanjem ukrepov nadzora in zaščite pred poplavami ter blaženja posledic poplav z ukrepi prostorskega načrtovanja. Metode in tehnike. Analiza praktičnih primerov. Zbiranje in obdelava prostorskih podatkov. Kartiranje ranljivosti, analiza vpliva poplav, presoja vplivov na okolje in prostorsko planiranje. Metode in tehnike urbanističnega načrtovanja v zvezi z nadzorom poplav. Načrtovanje in varstvo pred poplavami z gradbenimi in negradbenimi ukrepi.

Seminar

Študentje delajo skupaj na načrtih regije ali mesta z upoštevanjem razvoja in varovanja pred poplavami. Analizirajo posamezne praktične primere.

Namen predmeta:

Cilji

-  Pridobljeno poglobljeno teoretično znanje o prostorskem planiranju in poplavah.

-  Razumevanje prakse prostorskega planiranja in vpliva poplav na prostorsko planiranje.

-  Uporaba metod prostorskega planiranja pri varovanju pred poplavami.

 

Kompetence

-  Sposobnost presoje možnosti upoštevanja prostorskega planiranja pri varovanju pred poplavami.

-  Izdelava osnov poplavne varnosti za potrebe prostorskega planiranja.

Literatura:

Colley B.C. 2005. Practical manual of land development, Mc Graw Hill.

De Chiara 1984. Time saver standards for regional development, McGraw-Hill.

Fukuoka S. 1999. Floodplain riska management, Balkema AA, 1998EU commission: European spatial development and floods directives CESDP, POTSDAM FLOODS Directive 1999.

Stiftel B.,Watson C. 2005. Dialogues in urban and regional planning. Routledge Espon Atlas selection topics.

Wegener M. Button K., Nijkamp P. 2007. Planning history and methodology, EE Pugusnik, UK selected topics.

The World Bank. 1991. Environmental assessment source book, Washington, Chapters 1-3.

EU flood research reports, AWARE, URBEM.

Dostopno na: http://councilforeuropeanstudies.org/

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.