Predmeti na FGG

Inteligentni transportni sistemi - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: viš. pred. dr. Rok Marsetič
izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
asistent: asist. Luka Trček
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja
Nadgradnja splošnih znanj o teoriji prometnega toka in prometnem planiranju; opazovanje prometa, merilne naprave v cestnem prometu; sistemi vodenja prometa na medmestni prometni mreži, sistem posredovanja prometnih informacij (dinamično vodenje po cestni mreži) oziroma aktivni dinamični sistemi povečanja propustnosti ceste; cestno-vremenski informacijski sistem in zimska služba, meteorološka stanja vozišča; sistemi elektronskega plačevanja in cestninjenja; sistemi upravljanja prometa v mestih, cestna problematika v naseljih, prometni režimi prometna signalizacija in oprema v naseljih;  naprave za umirjanje prometa v naseljih;  parkirišča in garažne hiše, sistem vodenja in plačevanja parkiranja, potrebe po parkirnih površinah; sistemi vodenja blagovnega prometa, tehtanje vozil;  sistemi storitev v javnem prometu, avtobusna postajališča; prometna signalizacija in prometna oprema; sistemi za upravljanje z izrednimi dogodki, dela na cesti, promet in okolje.

Seminarske vaje (računske vaje) in laboratorijske vaje (demonstracijske vaje na računalniških modelih).

Terensko delo - zbiranje in analiza podatkov.

Namen predmeta:

Cilji:

- Spoznati osnovne pojme upravljanja prometa in inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS),

- Spoznati najpomembnejše sisteme ITS v okviru cestnega prometa,

- Naučiti se določiti potrebne parametre ter kriterije za uporabo v ITS,

- Usposobiti se za izdelovanje projektov iz področja prometnih gradenj in avtomatskega vodenega prometa.

 Pridobljene kompetence:

- Sposobnost izdelave zahtevnih analiz, študij in projektov za prometne objekte iz področja ITS,

- Sposobnost izvajanja nadzora in spremljanje prometa s pomočjo ITS.
Literatura:

SITSA – Slovenska ITS arhitektura: aktualni razvoj ITS, 2006. Ljubljana, FGG - PTI, (elektronski dokument).

Highway capacity manual, HCM2000. 2000. Washington, ZDA, 16 poglavje. http://www.spcregion.org/downloads/ops/fhwa_trafficcontrolsystemshandbook_10-2005- final.pdf