Predmeti na FGG

Vrednotenje nepremičnin B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
asistent: asist. dr. Peter Lamovec
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:
Trg in tržno vrednotenje nepremičnin: predmet ocenjevanja, ocenjevana vrednost in načini ocenjevanja vrednosti nepremičnin; ocenjevanje vrednosti zemljišč, ocenjevanje vrednosti nepremičnin v postopku komasacije, ocenjevanje vrednosti nepremičnin v primerih stvarne služnosti in v primerih drugih omejitev lastninske pravice, ocenjevanje vrednosti v specifičnih primerih. Upoštevanje elementov trajnostnega razvoja v postopku ocenjevana vrednosti nepremičnin. Postopek posamičnega vrednotenja nepremičnin in uporaba standardov. Javno dostopni podatki za izdelavo cenitvenega poročila. Samostojna izdelava cenitvenega poročila.

Vaje
Seminarske vaje.

Namen predmeta:

Cilji

Spoznavanje izrazoslovja in procesa vrednotenja nepremičnin ter razumevanje različnih načinov vrednotenja.

Kompetence

- Pozna in razume izrazoslovje, proces in

načine posamičnega vrednotenja nepremičnin.

- Pozna in razume različne metode vrednotenja nepremičnin.

- Sposobnost pridobivanja in analiziranja

podatkov o trgu nepremičnin.

- Sposobnost samostojno izdelati cenitveno poročilo.

- Sposobnost prilagajanje novim razmeram pri

razvoju stroke.
Literatura:

JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Stvarno pravo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2007. 714 str. 
JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, BERDEN, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, RIJAVEC, Vesna, VLAHEK, Ana. Stvarnopravni zakonik (SPZ) : s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 1077 str. ISBN 86-7061-351-4. 
BERDEN, Andrej, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, RIJAVEC, Vesna, FRANTAR, Tone, KERESTEŠ, Tomaž, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato (ur.). Novo stvarno pravo, (Zbirka Codex Iuris). Maribor: Studio Linea: Zavod Codex Iuris, 2002. 306 str.