Predmeti na FGG

Uvod v okoljsko inženirstvo B - VOI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Simon Rusjan
izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Žagar
izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
asistent: asist. dr. Klaudija Lebar
asistent: asist. dr. Matej Radinja
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Okoljsko inženirstvo združuje številne discipline, ki so potrebne, da gospodarno in dolgoročno zagotavljamo zdravo bivalno in naravno okolje za ljudi in vsa živa bitja na planetu, izkoriščamo obnovljiva naravna bogastva in energijo, skrbimo za zmanjševanje negativnega človeškega vpliva na okolje in povečevanje pozitivnih vplivov, zagotavljanje javnega zdravja itd. Predmet Uvod v okoljsko inženirstvo podaja uvid v to kompleksno povezanost disciplin in na primerih pojasnjuje inženirske metode, s katerimi analiziramo in predvidimo delovanje okoljskih procesov. Predavanja so sestavljena iz naslednjih osnovnih poglavij: predstavitev predmeta, poslanstvo, zgodovina, povezava na trenutne probleme; postavitev masnih bilanc; postavitev energetskih bilanc; osnove bio-geo-kemije: kroženja ključnih elementov; osnove kemijske kinetike; populacijska dinamika; voda, zemlja, zrak, biota; modeli transporta in usode onesnažil; analiza tveganja; analiza življenjskega cikla; presoja vplivov na okolje. Pridobljena znanja bodo študentu pomagala premostiti pot od teoretičnih k praktičnim predmetom. Praktični primeri pri vajah bodo zasnovani tako, da bo študent lahko predvidel in razumel možne rezultate in tako lažje razumel teoretično ozadje.

Namen predmeta:

Cilji

-    Spoznanje področja delovanja okoljskega inženirja in metodologij dela,

-    evidenca in analiza okoljskih problemov,

-    izbira možnih inženirskih ukrepov,

-    snovna, energetska in ekonomska analiza,

-    presoja vplivov na okolje,

-    analiza življenjskega cikla,

-    izdelava predloga optimalne rešitve.

Pridobljene kompetence

-    Prepoznati okoljske problem,

-    definirati nabor možnih inženirskih rešitev,

-    izdelati potrebne analize in presoje ukrepov,

-    predlagati / zagovarjati optimalno rešitev.

 

Literatura:

 

Gaur, R.C 2009. Basic Environmental Engineering. New Age International Publishers Limited, 203 str.

Berthouex P.M. & Brown L.C. 2013. Pollution Prevention and Control, 1st edition, 243 str.

Kumar De, A. 2009. Environmental Engineering. New Age International Publishers Limited, 191 str.

Joergensen, S.E., Bendoricchio, G. 2001. Fundamentals of Ecological Modelling, 3rd ed. Developments in Environmental Modelling 21. Elsevier, 530 str.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.