Predmeti na FGG

Naravne nesreče in njihov vpliv na okolje, prostor in družbo - B - VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
nosilec in izvajalec: doc. dr. Primož Banovec
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Opredelitev tipov naravnih nesreč. Organizacijski okvir izvajanja nalog zaščite in reševanja: (1) Vrste in pristojnosti državnih organov, regijskih in občinskih organov na področju zaščite in reševanja;

(2) Evropske inštitucije in mehanizmi na področju zaščite in reševanja; (3) moduli civilne zaščite in razvoj novih modulov; (4) Bilateralno sodelovanje; (5) standardni cikel zaščite in reševanja; (6) proces aktiviranja sil zaščite in reševanja.; (7) mehanizmi in postopki vodenja intervencij; (8) viri financiranja za delovanje sistema zaščite in reševanja.

Zakonodaja na področju zaščite in reševanja, obveščanja in alarmiranja. Obnašanje in odziv javnosti v primeru nastopa naravnih nesreč. Mehanizmi ocenjevanja ogroženosti, postopki ocenjevanja posledic nesreč, blaženje posledic in zmanjševanje ogroženosti. Vpliv zanesljivosti (uporabljenih) podatkov in izbiro ustreznih modelov na končno oceno posledic in na obseg škode, ter pravilno zasnovano obveščanje in ukrepanje. Naravne nesreče v Republiki Sloveniji za katere obstajajo analize ogroženosti in načrti zaščite in reševanja. Sistemi za hiter odziv in podpora odločanju v primeru naravne nesreče: (1) vloga ekspertov (okoljsko gradbeništvo) v procesih cikla civilne zaščite; (2) sodelovanje in odziv javnosti v ciklu civilne zaščite v primeru naravnih nesreč. Vpliv zanesljivosti (merjenih in analiziranih) podatkov na ustrezno in pravočasno

ukrepanje ob nastopu dogodka in posledični obseg škode. Sanacija posledic naravnih nesreč – pristojnosti in postopki. Percepcija in odzivi.

Seminar

Uporaba pridobljenega znanja pri individualni nalogi, ki obsega uporabo modelov za določanje nevarnosti, ranljivosti in ogroženosti pred naravnimi nesrečami. Izdelava ocene ogroženosti, ocena posledic (PAR; LOL) izdelava načrta zaščite in reševanja (tudi analiza in validacija podatkov). Analiza scenarijev razvoja možne naravne nesreče. Kritično tolmačenje rezultatov in predstavitev naloge

Namen predmeta:

Cilji

-    Poznavanja organizacije zaščite in reševanja,

-    poznavanje pristojnosti posameznih organizacij in inštitucij, ki se vključujejo v varstvo pred naravnimi nesrečami in ukrepanje ob nastopu le-teh,

-    poznavanje postopkov, ki jih te organizacije izvajajo,

-    prepoznavanj vrst naravnih nesreč – mehanizmov nastanka in razvoja posamezne vrste in možnih posledic,

-    poznavanje specifičnosti posamezne vrste naravne nesreče in možnosti zgodnjega ukrepanja, omilitve škode, odziva sil zaščite in reševanja,

-    razumevanje razvoja naravne nesreče na učnih primerih s poudarkom na klasifikaciji ključnih faz razvoja nesreče,

-    razumevanje pomena preventivnega ukrepanja in ustreznega, predvsem pa pravočasnega ukrepanja v času dogodka,

-    razumevanje pomena zajema podatkov in uporabe primernega vzorca pri modeliranju pojavov in pri pripravi načrtov zaščite in reševanja ter kasnejšem ukrepanju.

Pridobljene kompetence

-    Prepoznavanje različnih tipov naravnih nesreč in razvoja možnih scenarijev,

-    razumevanje mehanizmov nastanka naravne nesreče in različnih faz odziva nanje,

-    poznavanje organizacije zaščite in

reševanja ter sposobnost vključevanja v strukturo civilne zaščite,

-    poznavanje protokolov obveščanja in alarmiranja ter protokolov ukrepanja,

-    sposobnost razumevanja državnega in mednarodnega okolja v katerem sile zaščite in reševanja delujejo.

Literatura:

Blaikie, P.; Cannon, T.; Davis, I.; Wisner, B. 2003. At risk: natural hazards, peoples vulnerability and disasters 2nd edition, Routledge, 336 str.

Gaetani F., Parodi A. , Siccardi F. , Miozzo D. and Trasforiniin E. 2008. Disaster Risk Reduction for South Eastern Europe, SEEDRMAP report 114 str.

Izbrani članki iz revije: International Journal of Disaster Risk Reduction (npr.: J. Richard Eiser. 2012. Risk interpretation and action: A conceptual framework for responses to natural hazards).

Kline, M., Polič, M. Zabukovec, V. 1998. Javnost in nesreče – obveščanje, opozarjanje, vplivanje, Ljubljana,  227 str.

Modelna orodja za aktivni odziv v primeru naravnih nesreč (poplave, potresi, razlitja idr.)

uradni list (področna zakonodaja) Dostopno na: http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/.

Dokumenti, ki obravnavajo delovanje sistema zaščite in reševanja – civilne zaščite v EU.  Spletne strani FEMA (Federal Emergency Management Agency). Dostopno na: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/index.htm .

Skip to content