Predmeti na FGG

Vodovod in priprava pitne vode - B II - VOI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
izvajalec: prof. dr. Franc Steinman
asistent: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
asistent: asist. dr. Mateja Škerjanec
asistent: doc. dr. Mario Krzyk
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Uvod, poslanstvo, zgodovinski razvoj. Analiza porabe vode, norma porabe. Vodni viri in zajetja. Vrste in razdelitev vodovodnih sistemov. Objekti na vodovodnih sistemih. Karakteristike cevi in črpalk. Hidravlični izračun vodovodnega sistema. Kakovost vode. Osnovni koncepti priprave pitne vode. Grobo in fino precejanje, filtracija na zrnavih filtrih, membranski filtri. Usedanje in plavljenje, koagulacija in flokulacija. Mehčanje, ionska izmenjava, razželezenje in razmanganjenje, aktivno oglje. Primarna in sekundarna dezinfekcija vode, stranski produkti dezinfekcije. Napredni postopki čiščenja voda.

Laboratorijske vaje

Laboratorijske določitve kakovosti vode: mikrobiološki parametri ; fizikalno-kemijski parametri ; senzorični parametri. Fizikalno-kemijski postopki. Študentje izvajajo vaje v laboratoriju pod vodstvom asistenta in laboranta, nato pa izvajajo individualne preračune kot vaje. Študentje izdelujejo vaje pod vodstvom asistenta, ki izvaja vajo na tabli, oz. s projekcijo v računalnici. Uporaba matematičnih modelov: Hardy-Cross, EPANET.

Seminar

Študentje dobijo individualno situacijo, za katero morajo narediti projekt zajema in priprave pitne vode ter razvoda po primarnih in sekundarnih cevovodih. Izvesti morajo hidravlični preračun za značilne obremenitve.

Namen predmeta:

Cilji

- Cilj predmeta je študentom dati znanja in spretnosti za načrtovanje in izvedbo vodovodnih sistemov.

Kompetence

- Študent se nauči načrtovati zajem vode, pripravo pitne vode in razdelitev po naselju. Nauči se izvajati iterativni preračun vodovodnega omrežja v excelu in uporabljati EPANET. Razume in zna preveriti dobljene rezultate modeliranja.
Literatura:

Kompare, B., 2013. Vodovod in priprava pitne vode,  interna skripta, slikovno gradivo.

Kompare, B. Rismal M. 1996, 2013. Priprava pitne vode (skripta).

Viessman, W., Hammer, M.J., Chadik, P., Perez, E.M. 2008. Water Supply and Pollution Control: International Version. Pearson Education.

AWWA. 2010. Water Supply Operations: Water Treatment, 4th Ed. AWWA.

World resources institute. 2011. World resources Report 2010-2011.