Predmeti na FGG

Infrastrukturni objekti (4 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Žagar
izvajalec: doc. dr. Gorazd Novak
izvajalec: doc. dr. Simona Savšek
asistent: asist. Gašper Štebe
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Standardna klasifikacija dejavnosti (gradbeništvo) in gradbenih objektov. Delitev objektov po ZGO in podzakonskih aktih, določila ZPNačrt. Priprava zemljišča, ureditev gradbišča, časovni plan izgradnje. Gradbena dokumentacija, poznavanje projektne dokumentacije, gradbeni profili, geomehanske podlage, zemeljska dela in temeljenje. Bistveni konstrukcijski elementi in izpolnjevanje sedmih bistvenih zahtev po ZGO. Zaščitne konstrukcije. Instalacije in druga oprema. Značilnosti projektiranja in izgradnje visokih gradenj (tj. Stavbe). Značilnosti projektiranj in izgradnje nizkih gradenj (tj. Gradbeni inženirski objekti). Osnove tehnologije nekaterih  infrastrukturnih objektov in naprav, primarni in sekundarni vodi tehnične infrastrukture. Tehnično-tehnološke značilnosti (gabariti ipd.) objektov in naprav s prometne, energetske. Komunalne, vodnogospodarske infrastrukture, infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja in drugi objekti v javni rabi. Osnovni materiali, gradiva (kamen, opeka, les, beton, steklo, kovine) in veziva, ter konstrukcijske rešitve (npr. fasade). Vsebina gradbene pogodbe, gradbene uzance in projektno vodenje. Pravne podlage za izvajanje geodetske dejavnosti. Organiziranost geodetske službe. Vloga geodeta pri izgradnji objektov in vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture: zgodovinski pregled, pravne podlage, model zbirnega katastra, organizacijski model zbirnega katastra.

Vaje:

Topografski prikaz gospodarske javne infrastukture (GJI), uporabašifranta GJI. Pregled in iskanje GJI na spletnih portalih. Vloga geodezije pri GJI (projektiranje, izvedba in vpis v uradne evidence). Izdelava projektne dokumentacije (prerezi, tloris, popis materialov in izmere količin) za enostaven objekt.

 

Namen predmeta:


Cilji:

Študenti se seznanijo z osnovnimi pojmi s področja gradbeništva, ki so kakorkoli povezani z geodezijo, s poudarkom na povezavi geodet – gradbenik.

Seznanijo se s tehnično tehnološkimi značilnostmi enostavnih in zahtevnih objektov in napravami gospodarske javne infrastrukture in organiziranostjo in vodenjem zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Seznanijo se tudi s pravnimi podlagami za izvajanje geodetske dejavnosti, organiziranostjo geodetske službe in vlogo geodeta pri vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Kompetence:

Študenti spoznajo temeljne vsebine in pojme povezane z gradbeništvom in izgradnjo objektov.

Spoznajo tehnološke značilnosti objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture.

Spoznajo pravne podlage za izvajanje geodetske dejavnosti.

Spoznajo zgodovinski razvoj zbirnih katastrov komunalnih naprav.

Spoznajo vlogo geodezije pri vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Študenti so sposobni samostojnega dela.

Literatura:

Koler, B., Lipar, P., Kozelj, D., Steinman, F., Šantl, S. 2012. Infrastrukturni objekti. Skripta, Ljubljana, UL FGG.

Steinman, F. in Gosar, L. 2004. Osnove gradbeništva. Skripta, Ljubljana, UL FGG.

Žitnik, D. 1998. Gradbeniški priročnik. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

Krainer, A. 2002. Konstrukcijski sklopi, več modulov. Skripta, Ljubljana, UL FGG.

Seliškar, N. 1997. Stavbarstvo, Učbenik, 3. ponatis. Ljubljana, UL FGG.

SURS, 1997. Klasifikacija gradbenih objektov, Statistični urad Republike Slovenije, prirejeno po Eurostat, Ljubljana.