Select Page

Predmeti na FGG

Infrastrukturni objekti (4 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Simona Savšek
nosilec in izvajalec: prof. dr. Dušan Žagar
nosilec in izvajalec: doc. dr. Gorazd Novak
asistent: asist. dr. Gašper Štebe
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:


Predavanja:


Standardna klasifikacija dejavnosti (gradbeništvo) in gradbenih objektov. Delitev objektov in bistvene zahteve po veljavni zakonodaji. Priprava zemljišča, ureditev gradbišča, časovni plan izgradnje. Gradbena pogodba, gradbene uzance in projektno vodenje.


Gradbena dokumentacija, projektna dokumentacija, gradbeni profili, geomehanika, zemeljska dela in temeljenje. Kratek pregled osnovnih pojmov statike, gradbene fizike in stavbarstva (prikazano na enostavnih primerih). Osnovni materiali, gradiva, veziva, ter konstrukcijske rešitve. Trajnostni materiali, konstrukcijske in tehnološke rešitve v gradbeništvu. Trajnostna prenova stavb. Konstrukcijski elementi, zaščitne konstrukcije. Instalacije in druga oprema. Projektiranje in izgradnja stavb in gradbenih inženirskih objektov. Osnove tehnologije infrastrukturnih objektov in naprav, primarni in sekundarni vodi tehnične infrastrukture. Pomen trajnostnega ravnanja z naravnimi viri in vloga LCA analize pri trajnostnosti. Tehnično-tehnološke značilnosti (gabariti ipd.) objektov in naprav prometne, energetske, komunalne, vodnogospodarske infrastrukture, infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja in drugi objekti v javni rabi. Modro-zelena infrastruktura kot trajnostni način reševanja problematike poplav na urbanih območjih.  Pomen trajnostne mobilnosti in zasnova ustrezne infrastrukture.


 


 


Zagotavljanje državne geo-informacijske infrastrukture v okviru geodetske dejavnosti.  Pomen digitalnih in geo-lociranih prostorskih podatkov pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z nepremičninami. Vloga geodeta pri izgradnji gradbeno-inženirskih objektov in vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Veljavna zakonodaja pri pripravi projektne in tehnične dokumentacije za izgradnjo gradbeno-inženirskih objektov in njihov vpis v nepremičninske evidence. Napredni postopki geodetskega zajema prostorskih podatkov. Digitalizacija geo-prostorskih podatkov v okolju eProstor in nepremičninske evidence ZK GJI. Spletne storitve in aplikacije za dostop in interpretacijo prostorskih podatkov (JGP). Elektronsko poslovanje v postopkih priprave prostorskih aktov (ePlan) in pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev).


 


Vaje:


Tloris, prečni prerez in vzdolžni prerez hiše. Račun toplotne prehodnosti (ustreznost toplotne izolacije) in trajnostna prenova stavb (aktualni razpisi Eko sklada, ki ponujajo finančne spodbude za okolju prijazne investicije). Osnove statike (enačbe ravnotežja). Osnove hidrostatike (hidrostatični tlak).  


Analize ustreznosti elementov pri vodenju horizontalnega in vertikalnega poteka različnih vrst cest.


Topografski prikaz gospodarske javne infrastukture (GJI), uporaba šifranta GJI. Pregled in iskanje GJI na spletnih portalih. Vloga geodezije pri zajemu in prikazu podatkov GJI (projektiranje, izvedba in vpis v uradne evidence). Dostop in prevzem podatkov ZK GJI v okolju eProstor. Izdelava projektne dokumentacije (prerezi, tloris, popis materialov in izmere količin) za enostaven objekt.


Vaje:

Topografski prikaz gospodarske javne infrastukture (GJI), uporabašifranta GJI. Pregled in iskanje GJI na spletnih portalih. Vloga geodezije pri GJI (projektiranje, izvedba in vpis v uradne evidence). Izdelava projektne dokumentacije (prerezi, tloris, popis materialov in izmere količin) za enostaven objekt.


Namen predmeta:

Cilji:

·         Študenti se seznanijo z osnovnimi pojmi s področja gradbeništva, ki so kakorkoli povezani z geodezijo, s poudarkom na povezavi geodet – gradbenik.

·         Zavedajo se pomena trajnostnega ravnanja z naravnimi viri, trajnostne rabe materialov in tehnoloških rešitev v gradbeništvu in načrtovanju v prostoru.

·         Seznanijo se s tehnično tehnološkimi značilnostmi enostavnih in zahtevnih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture s poudarkom na trajnostnem ravnanju z okoljem in prostorom ter z organiziranostjo in vodenjem zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

·         Seznanijo se tudi s pravnimi podlagami za izvajanje geodetske dejavnosti, organiziranostjo geodetske službe in vlogo geodeta pri vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

·         Spoznajo spletna okolja in aplikacije za dostop in interpretacijo prostorskih podatkov.

·         Zavedajo se pomena digitalnih in geo-lociranih prostorskih podatkov pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z nepremičninami.

Kompetence:

·         Študenti razumejo temeljne vsebine in pojme povezane z gradbeništvom in izgradnjo objektov.

·         Poznajo tehnološke značilnosti objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in osnovne značilnosti in postopke trajnostne gradnje infrastrukturnih objektov.

·         So sposobni načrtovati trajnostno prenovo stavbe.

·         Poznajo pravne podlage za izvajanje geodetske dejavnosti.

·         Poznajo zgodovinski razvoj zbirnih katastrov komunalnih naprav.

·         Poznajo vlogo geodezije pri vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

·         Znajo uporabljati spletna okolja za dostop do prostorskih podatkov.

·         Razumejo pomen digitalnih in geo-lociranih prostorskih podatkov pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z nepremičninami.

·          


Literatura:


Koler, B., Lipar, P., Kozelj, D., Steinman, F., Šantl, S. 2012. Infrastrukturni objekti. Skripta, Ljubljana, UL FGG.


Steinman, F. in Gosar, L. 2004. Osnove gradbeništva. Skripta, Ljubljana, UL FGG.


Žitnik, D., Žitnik, J., Berdajs, A., Slak, T., Gruden, T., Vratuša, S., Hladnik, L., Logar, J., Smolej, B., Slokan, I., Petek, I., Jurček, R., Štembal Capuder, M., Jereb, S., Galonja, S. 2012. Gradbeniški priročnik – Peta, dopolnjena izdaja. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.


Krainer, A. 2002. Konstrukcijski sklopi, več modulov. Skripta, Ljubljana, UL FGG.


Seliškar, N. 1997. Stavbarstvo, Učbenik, 3. ponatis. Ljubljana, UL FGG.


SURS, 1997. Klasifikacija gradbenih objektov, Statistični urad Republike Slovenije, prirejeno po Eurostat, Ljubljana.


Trajnostna mobilnost v praksi (zbornik dobrih praks), MOP RS, 2016: https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2016/10/Trajnostna-mobilnost-v-praksi.pdf

Neufert, E. 2008. Projektiranje v stavbarstvu – 2., prenovljena in dopolnjena izdaja. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri