Predmeti na FGG

Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda - B II - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
asistent: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta: vod in zgodovinski razvoj stroke. Splošna obravnava in načrtovanje kanalskih sistemov.  Poraba vode, odtok in sestava odpadne vode ter odtok padavinske vode.  Vrste sistemov za odvodnjavanje onesnaženih voda. Zasnova kanalizacijskih sistemov. Osnove dimenzioniranja kanalizacijskega sistema. Padavine, padavine v Sloveniji. Analiza nalivov. Hidravlično dimenzioniranje kanalskih sistemov. Koincidenca pojavov visokih voda v recipientih in kanalskem omrežju. Zadrževanje in razbremenjevanje kanalskih voda. Metode za presojo kakovostnih vplivov razbremenjenih kanalskih voda na recipiente. Vpliv zalednih voda na poplavno varnost urbaniziranh površin. Presoja primerne (potrebne) poplavne varnosti urbaniziranih površin pred lastnimi in zalednimi padavinskimi vodami. Objekti na kanalizacijskih sistemih. Vzdrževanje kanalizacijskega sistema in naprav. Procesi čiščenja vode. Predčiščenje odpadnih voda. Precejanje skozi mikro sita in filtriranje.  Mehanska stopnja čiščenja odpadnih vod. Kemijsko čiščenje in obarjanje. Postopki biološkega čiščenja odpadnih voda: s poživljenim blatom, s precejalniki, eliminacija hranil. Adsorbcija. Dezinfekcija očiščenih odpadnih vod. Nadaljna oz. III. stopnjaNapredno čiščenje odpadnih voda.  Osnove obdelave blata. Aerobna, anaerobna in kemična stabilizacija blata iz čistilnih naprav. Ekološka, ekonomska in higienska problematika dispozicije blata iz čistilnih naprav. Ponovna raba očiščene odpadne vode. Decentralizirani sistemi in male čistilne naprave.
Laboratorijske vaje in terenske vaje s praktičnim reševanjem problemov obravnavanih na predavanjih. Izdelava seminarske naloge z uporabo osvojenih znanj.
Namen predmeta:

Cilji

Namen predmeta je osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov in naprav na najzahtevnejših sistemih za odvod onesnaženih voda in pri čiščenju odpadnih voda

– čistilnih napravah.

Kompetence

Osvojena osnovna teoretična in praktična znanja za zasnovo, projektiranje, gradnjo, obratovanje in regulacijo hidravličnih sistemov ter vzdrževanje objektov in naprav na najzahtevnejših sistemih za odvod in čiščenje onesnaženih voda.
Literatura: Larsen, T. A., Kai M. Udert and Judit Lienert, Editors. Source Separation and Decentralization for Wastewater Management, 2013, IWA Publising.
Print.Panjan, J. 2010. Odvodnjavanje onesnaženih voda, Skripta, 103 strani.
Imhoff, Karl & Klaus. 2009. Taschenbuch der Stadtenwasserung, 31 Auflage. Oldenbourg, 548 strani.
Panjan, J. 2005. Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture,. Ljubljana, UL FGG, 289 strani.
Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering : Treatment and Reuse. Boston :McGraw-Hill, 2003.
Panjan, J. 2001. Čiščenje odpadnih voda (skripta), 169 strani.
Panjan, J. 1999. Količinske in kakovostne lastnosti voda, Skripta, 95 str. 
Hosang, W., Bischof, W. 1998. Abwassertechnik, B.G. Teubner Stuttgart, Leipzig, 724 strani.
Droste, L. R. 1997. Theory and Practice of Water and Waste-water Treatment, John Wiley Sonns, Inc. New York, 800 strani.
Kompare B. 1991. Modeliranje deževnega odtoka iz urbaniziranih povodij. Ljubljana,  FAGG Inštitut za zdravstveno hidrotehniki, 509 strani.
Degremont, I. 1991. Water Tretment Handbook. Paris, Lavoisier Publishing.
Degremont, I. 1991. Water Tretment Handbook