Predmeti na FGG

Inženirska matematika II (5 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Gašper Jaklič
asistent: strok. sod. mag. Mojca Premuš
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Riemannov integral funkcije ene spremenljivke: primitivna funkcija, integracijske metode, uporaba. Funkcije več realnih spremenljivk: parcialni odvod, gradient, verižno pravilo, totalni diferencial, ekstremi - lokalni, globalni. Dvojni riemannov integral: definicija, lastnosti, izračun, uporaba. Navadne diferencialne enačbe: rešitev, začetni problem, linearna diferencialna enačba.

 

Namen predmeta:

Cilji:

Osnovna znanja, na katerih lahko grade strokovni predmeti.

Obvladovanje računskih veščin.

Sposobnost kritične presoje podatkov in dobljenih računskih rezultatov.

Zna v praksi uporabiti različne matematične metode – s posebnim poudarkom na reševanju problemov upravljanja nepremičnin.

Kompetence:

Pozna in razume matematična orodja.

Je sposoben kritične presoje podatkov in dobljenih računskih rezultatov.

Je sposoben uporabiti različne matematične metode v strokovni praksi upravljanja nepremičnin.

Literatura:

Vidav, I. 1981. Višja matematika II. Ljubljana DZS, DMFA založništvo.

Mendelson, E., Ayres, F. 1999. Schaum’s Outline of Calculus. McGraw-Hill.

Mizori Oblak, P. 2001. Matematika za študente tehnike in naravoslovja II (zbirka nalog). Ljubljana, Fakulteta za strojništvo.