Predmeti na FGG

Morje in obalni pas - B II - VOI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Žagar
asistent: doc. dr. Gorazd Novak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja
Zakonodaja na področju morja, Morska
direktiva. Osnovni pojmi oceanografije, razlike med odprtim morjem in priobalnimi območji. Masna in toplotna bilanca ter bilanca slanosti. Enačbe gibanja in vrste vsiljevanj v morskem okolju, barotropni in baroklini tokovi, Coriolisova sila, Ekmanov transport in Ekmanova črpalka.
Vetrni valovi, plimovanje in druge vrste valov
na morju. Uporaba poenostavljenih numeričnih modelov pri simulacijah dinamike morja. Robni pogoji in izvorno ponorni členi v kontinuitetni, dinamični in advekcijsko- disperzijski enačbi. Sile in napetosti ter masni in toplotni tokovi na meji med morjem in drugimi okoljskimi segmenti. Priobalni procesi, ki jih povzročajo valovi, plimovanje in rečni vtoki. Dimenzioniranje osnovnih inženirskih ukrepov in konstrukcij za zaščito priobalnega pasu na morju in kopnem
Vaje
Uporaba pridobljenega znanja pri računskih nalogah, ki obsegajo uporabo obstoječih numeričnih modelov ali izdelavo enostavnih modelov za račun gibanja, sil in napetosti v priobalnem morju. Kritično tolmačenje rezultatov. Dimenzioniranje skalometov in valobranov po različnih uveljavljenih metodah v obalnem inženirstvu.

Terensko delo
Praktično spoznavanje s procesi v obalnem pasu; meritve in opazovanje vetrnih valov in valov zaradi plovbe, fizikalnih parametrov kvalitete morja ter vplivov morja na grajeno in naravno obalo. Izdelava poročila.

Namen predmeta:

Cilji:
Razumevanje pomena dobrega stanja morja in parametrov, ki na vplivajo na kvalitetno stanje morja.
Razširitev znanja in fizikalne predstave o gibanju vode:
- s specifičnimi pojmi iz oceanografije in
dinamike priobalnih procesov,
- medsebojnimi vplivi transportnih in gibalnih procesov v morju,
- silami in napetostmi, ki jih povzroča morje na trdne stene ter prenosom mase, gibalne količine in toplote prek odprtih robov.
Razumevanje in znanje dimenzioniranja osnovnih konstrukcij za zaščito obale.
Kompetence:
- Sposobnost pravilne določitve najpomembnejših procesov in ustreznih enačb za določanje gibanja morja.
- Sposobnost posploševanja in razumevanja sorodnih pojavov pri toku s prosto gladino v različnih tipih vodnih teles (reke, jezera, priobalno in odprto morje).
- Sposobnost kritične presoje in nadaljnje uporabe modelnih rezultatov.
- Sposobnost dimenzioniranja skalometov in valobranov po različnih uveljavljenih metodah v obalnem inženirstvu.

 

Literatura: Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008 in
57/2012) in Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Ur.l. RS, št. 92/2012 in 20/2013).
Morska direktiva: DIRECTIVE 2008/56/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2008);
Uradni list C 242 E , 16/10/2007 str. 0011 – 00.
Knaus, J. A. 1997. Introduction to Physical Oceanography (2nd ed). Prentice Hall. 309 str.
Martinez, PA., Harbaugh JW. 1993. Simulating Nearshore Environments. Pergamon Press Inc. 280 str.
Hearn, C.J. 2008. The dynamics of coastal models. Cambridge University Press, 488 str.
K. de Agremond, van Rode, FC, 2004. Breakwaters and closure dams. Taylor and Francis, 2004, 379 str.
Spletne strani projekta MyOcean: http://www.myocean.eu.org/: katalog modelov, modelnih napovedi, podatkov, člankov in orodij, ki se uporabljajo za napovedovanje stanja morja ter vrednotenje kvalitete merjenih in modelnih podatkov. Dostopno na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:242:0011:01:SL:HTML
NIB-MBP. Podatki, članki in aktualne napovedi oceanografskih, meteoroloških in okoljskih parametrov v Tržaškem zalivu. Dostopno na: http://buoy.mbss.org/portal/ .