Predmeti na FGG

Razvoj in načrtovanje v prostoru (7 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: viš. pred. dr. Mojca Foški
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Osnovni pojmi in cilji prostorskega načrtovanja (teritorialne opredelitve: država-regija-mesto-naselje, zgodovinski pregled razvoja prostorskega načrtovanja). Institucionalni in zakonski okvir (osnove prostorske zakonodaje, domači in evropski (EU) pravni red, razmejitev pristojnosti). Celostno in sektorsko planiranje; vloga sektorjev v načrtovanju prostora. Naravni in antropogeni dejavniki prostorskega razvoja. Razvoj in razmestitev dejavnosti v prostorskih strukturah (industrija, storitve, družbena infrastruktura, stanovanja, prosti čas …). Zelene površine. Infrastrukturne ureditve s poudarkom na prometnih ureditvah. Preurejanje in prestrukturiranje degradiranih območij. Prenova in varstvo dediščine. Raba tal kot osnovno določilo pri urejanju prostora; procesi spreminjanja rabe tal. Vloga javnosti v procesu prostorskega načrtovanja ter način in oblike sodelovanja. Osnovna načela trajnostnegarazvoja; okoljski vplivi in posledice.

Seminar:

Seminarske naloge za poglabljanje vsebin predavanj z vsebinsko navezavo na vaje. Izdelava demografskih, gospodarskih in Socialnih analiz obravnavanega območja. Izdelava vizualnih, morfoloških, swot in foto analiz obravnavanega območja.

Vaje:

Prostorski planski dokumenti, hierarhija planskih aktov, vsebina planskih aktov. Zakonodajna s področja urejanja prostora. Razvoj prostora. Prikaz stanja prostora; podatki in sektorska izhodišča za urejanje prostora; analiza dejanske in namenske rabe, bilance površin. Opredeljevanje potencialnih območij za razvoj poselitve. Prikaz namenske rabe prostora na obravnavanem območju. Delo z GIS orodji.

Terensko delo:

Terenski ogled obravnavanega območja za namen izdelave prikaza stanja prostora in predloga razvoja poselitve.

 

 

Namen predmeta:

Cilji:
- Podati celovito informacijo o pomenu in vsebini prostorskega načrtovanja na vseh ravneh.
- Spoznati in razumeti vsebino, metodološke pristope in načine prostorskega načrtovanja tako za podeželski kot urbani prostor.
- Spoznati nujnost usklajevanja med različnimi sektorskimi programi in izhodišči.
- Spoznavanje interdisciplinarnega in integralnega pristopa prostorskega načrtovanja.
- Navajati študente na samostojno odločanje o možnih prostorskih ureditvah na konkretnih projektih (obravnavano območje).
- Usposobiti študente za izbor ustreznih podatkov za obravnavani prostorski problem in njihovo pridobitev z različnih institucij.
- Spoznati različnost pridobljenih podatkov ter njivo ustrezno uporabo na različnih ravneh.
- Pokazati pomen in vlogo prostorskega.
- Načrtovanja s pomočjo dela na terenu.
- Navajati študente na samostojno delo.
Kompetence:
- Pozna in razume sistem prostorskega načrtovanja predvsem na lokalni in državni ravni.
- Pozna in razume metodološke pristope prostorskega načrtovanja.
- Pozna in razume nujnost usklajevanja med sektorskimi programi in podatki.
- Pozna in razume različne vsebine prostorskega načrtovanja (načrtovanje prometa, poselitve, turizma, rekreacije, industrije, itd).
- Pozna in razume interdisciplinarni in integralni pristop prostorskega načrtovanja.
- Zna se odločati o prostorskih ureditvah na lokalni ravni.
- Je sposoben izborati in pridobiti ustrezne podatke za obravnavani prostorski problem z različnih institucij.
- Pozna in razume pomen terenskega dela ter terensko vedenje o prostoru prenesti v delavni proces.

 

Literatura:

European Comission, 1999. Evropske prostorsko razvojne perspektive; Potsdam. Slovenska verzija MOP-UPP, Ljubljana, 2000.

Koželj, J. 1998. Degradirana urbana območja. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, UPP.

Gostović, M. 1989. Uređenje seoske teritorije. Beograd, Naučna knjiga.

Pogačnik, A. 1999. Urbanistično načrtovanje, Ljubljana, UL FGG.

Pogačnik, A. 2000. Urejanje prostora za tretje tisočletje. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Prosen, A. 1993. Sonaravno urejanje podeželskega prostora. Ljubljana, UL FGG.