Select Page

Predmeti na FGG

Razvoj in načrtovanje v prostoru (7 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: viš. pred. dr. Mojca Foški
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:


Predavanja:


Osnovni pojmi in cilji trajnostnega prostorskega načrtovanja (teritorialne opredelitve: država-regija-mesto-naselje, zgodovinski pregled razvoja prostorskega načrtovanja, trajnostni razvoj). Institucionalni in zakonski okvir (osnove prostorske zakonodaje, domači in evropski (EU) pravni red, razmejitev pristojnosti). Celostno in sektorsko načrtovanje; vloga sektorjev v načrtovanju prostora. Naravni in antropogeni dejavniki prostorskega razvoja, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, Razvoj in razmestitev dejavnosti v prostorskih strukturah (industrija, storitve, družbena infrastruktura, stanovanja, prosti čas …). Zelene površine. Infrastrukturne ureditve s poudarkom na prometnih ureditvah in prehodu na oblike trajnostne mobilnosti Umeščanje obnovljivih virov energije, koncept zelenega prehoda, zmanjševanje emisij in prehod v nizkoogljično družbo. Preurejanje in prestrukturiranje degradiranih, območij, ničelna neto pozidava.. Raba prostora , spreminjanja rabe tal, varstvo okolja. Vloga javnosti v procesu prostorskega načrtovanja ter način in oblike sodelovanja.


Vaje:


Opredelitev pojmov prostor, prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj; spoznavanje geodetskih podlag in različnih podatkovnih evidenc, spoznavanje različnih vrst rabe prostora ( dejanska, planska, namenska, katastrska, GERK), spoznavanje zakonodajnih podlag za načrtovanje prostora, uporaba barv v prostorskem načrtovanju, spoznavanje sprejetih prostorskih dokumentov na vseh ravneh prostorskega načrtovanja ter sektorskih omejitve v prostoru (varovalni pasovi in varstveni režimi), prostorske analize na izbrani občini in naselju


ter sinteza in predlog ureditve izbranega naselja. Uporaba GIS orodij.


Terensko delo:

Terenski ogled obravnavanega območja za namen izdelave prikaza stanja prostora in predloga razvoja poselitve.

Namen predmeta:


Cilji:


Podati celovito informacijo o pomenu in vsebini prostorskega načrtovanja na vseh ravneh.

Podati teorijo in koncept trajnostnega prostorskega načrtovanja.

Spoznati in razumeti vsebino, metodološke pristope in načine prostorskega načrtovanja tako za podeželski kot urbani prostor.

Spoznati nujnost usklajevanja med različnimi sektorskimi programi in izhodišči.

Spoznavanje interdisciplinarnega in integralnega pristopa prostorskega načrtovanja.

Spoznati in razumeti nove družbene paradigme (zeleni prehod, brezogljična družba)

Navajati študente na samostojno odločanje o možnih prostorskih ureditvah na konkretnih projektih (obravnavano območje).

Usposobiti študente za izbor ustreznih podatkov za obravnavani prostorski problem in njihovo pridobitev z različnih institucij.

Spoznati različnost pridobljenih podatkov ter njivo ustrezno uporabo na različnih ravneh.

Poudariti pomen in vlogo prostorskega načrtovanja s pomočjo dela na terenu.

Navajati študente na samostojno delo.


 


Kompetence:


Pozna in razume sistem prostorskega načrtovanja predvsem na lokalni in državni ravni.

Pozna in razume metodološke pristope trajnostnega prostorskega načrtovanja.

Pozna in razume nujnost usklajevanja med sektorskimi programi in podatki.

Pozna in razume različne vsebine prostorskega načrtovanja (načrtovanje prometa, poselitve, turizma, rekreacije, industrije, itd).

Pozna in razume nove družbene paradigme (trajnostno naravnana družba, trajnostna mobilnost, prehod na obnovljive vire energije, zeleni prehod, itd)

 

Pozna in razume interdisciplinarni in integralni pristop prostorskega načrtovanja.

Je sposoben izbrati in pridobiti ustrezne podatke za obravnavani prostorski problem z različnih institucij.

Pozna in razume pomen terenskega dela ter terensko vedenje o prostoru prenesti v delavni proces.

Literatura:Dobre prakse vključevanja javnosti na področju varstva okolja in urejanja prostora Avtorji: Barbara Kvac, Marko Peterlin, Senka Šifkovič Vrbica Plut, D. 2002. Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja Slovenije. Ljubljana, Znanstveni inštitut FF.


Pogačnik, A. 2000. Urejanje prostora za tretje tisočletje. Ljubljana, Mladinska knjiga.


Zavodnik Lamovšek, A., Fikfak, A., Barbič, A. (ur.) 2010. Podeželje na preizkušnji, Ljubljana, UL FGG.

Metternicht, G. 2018. Land Use and Spatial Planning-Enabling Sustainable Managment of Land Resurces. Springer


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri