Predmeti na FGG

Urbana prenova - B II - PN

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Sonja Ifko
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:
Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi urbanih prenov v kontekstu sodobnih urbanih regeneracijskih procesov. Vsebinski sklopi so zasnovani tako, da se uvodoma seznanijo z osnovnim znanjem - spoznajo kaj je urbana regeneracija (zgodovinsko- razvojni vidik in sodobni procesi). Seznanijo se z značilnostmi varstva naselbinske dediščine skozi zgodovino in z različnimi vidiki varstva dediščine kot so: kulturno-varstveni, prostorsko-razvojni, ekonomski, družbeno- socialni. Pomemben del uvodnih vsebin je seznanitev z mednarodnimi dokumenti in priporočili za usmerjanje razvojno varstvenih procesov ter z ustrezno domačo zakonodajo. Osrednji del vsebine je namenjen predstavitvi različnih razvojno-varstvenih pristopov, razumevanju dediščine kot prostorsko razvojne komponente, konceptom ponovne rabe opuščenih in degradiranih območij ter sistemov za pripravo študij izvedljivosti za projekte urbanih prenov.
Vaje:
Preizkus teoretičnega znanja skozi obdelavo konkretnega primera urbane prenove.

 

Namen predmeta: Cilji:
- Razumevanje procesov prostorskega razvoja in pomena ohranjanja prostorske identitete.
- Razumevanje varstvenih postopkov.
- Preizkus pridobljenega znanja na konkretnem primeru varstvene problematike.
Kompetence:
- Sposobnost kritične presoje prostorsko razvojnih značilnosti.
- sposobnost uporabe znanja za reševanje konkretne problematike povezovanja razvojnih vidikov in varstva dediščine v procesih prenove.
Literatura:

Cohen, N. 1999. Urban conservation. Cambridge, Massachusetts, The MIT press, Izbrana poglavja.
Couch C., Fraser, C. P. (ur.) 2003. Urban regeneration in Europe. Oxford Blackwell, Science, Izbrana poglavja.
Rodwell, D. 2007. Conservation and sustainability in historic cities. Oxford, Blackwell Publishing, Izbrana poglavja.
Mednarodne listine ICOMOS in priporočila Sveta Evrope s področja varovanja kulturne dediščine.