Predmeti na FGG

Pravica gradnje in gradbena pogodba - skupni izbirni predmet (4 KT)

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

 Uvod: civilno pravo kot posebno pravno področje; splošne značilnosti civilnega prava; pravni viri.
Stvarno pravo: predmet in pravice stvarnega prava; pravica gradnje po gradbenih predpisih; lastninska pravica, solastnina, skupna lastnina, etažna lastnina; služnost, hipoteka; stavbna pravica; druge pravice na nepremičninah; evidentiranje nepremičnin (kataster in zemljiška knjiga). Obligacijsko pravo: uvod; pogodbeno pravo – viri, pogoji za veljavnost pogodbe in neveljavnost pogodb, predpogodbena faza s pogajanji in različnimi zapisi (letter of intent, punktacije, predpogodba …), nastanek pogodbe (ponudba, ponudba v sistemu javnega naročanja), izpolnitev in odgovornost za napake; pogodbe s področja gradbeništva – splošni in posebni viri (Obligacijski zakonik, Gradbene uzance, pravila FIDIC …),  podjemna in mandatna pogodba, gradbena pogodba (določanje cene, jamčevanje, sodna praksa), Inženiring; osnove odškodninskega prava – predpostavke odškodninskega zahtevka,krivdna in objektivna odgovornost, odgovornost za zaposlenega.Reševanje sporov.


Namen predmeta:

- Poglavitni cilj predmeta je pridobivanje temeljnih znanj s področja prava na nivoju seznanjanja s temeljnimi pojmi in instituti.

- Predmet je orientiran na pravne institute civilnega prava in zajema opredelitev pravice graditi, zemljiško knjižno ureditev, pojem in vsebino gradbene pogodbe ter osnove odškodninskega prava.
Literatura:

Juhart, M., Tratnik, M., Vrenčur, R., Plavšak, N., Geč, M. 2007. Stvarno pravo. GV založba.

(predvsem v delu, ki obravnava nepremičnine / in particular chapters on real-estate)

Slovenska zakonodaja, pravilniki s področja obravnave: Uradni list RS: http://www.uradni-list.si, www.dz-rs.si, www.pisrs.si /

Gradiva odložena na spletno učilnico UL FGG / Other study material via the student web classroom.