Predmeti na FGG

Upravni postopek in upravni spor - skupni izbirni predmet (4 KT)

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Splošno o pravu in njegovi strukturi: pravne norme, pravni akti, zakonitost, veljavnost prava, pravni viri. Državna ureditev Republike Slovenije: ustavni sistem, zakonodajna, sodna in izvršilna oblast, državna uprava. Lokalna samouprava: lokalne skupnosti, struktura in pristojnosti, razmerje do države, financiranje.Upravni postopek in upravni spor: temeljna načela, postopek na 1. stopnji, upravna odločba,  splošno o pravnih sredstvih, pritožba, izredna pravna sredstva, upravni spor (sodni nadzor nad upravo).

Namen predmeta:

- Poglavitni cilj predmeta je pridobivanje temeljnih znanj s področja javnega prava na ravni seznanjanja s temeljnimi pojmi in instituti.

- Podrobneje je predstavljen upravni postopek in upravni spor oziroma sodni nadzor nad upravo.

Literatura:

Godec, Rupko; Horvat, Mitja; Pirnat, Rajko; Šturm, Lovro; Trpin, Gorazd. 1996. Upravni zbornik, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, str. 9-86, 217-282, 303-323.

Grad, Franc, Kaučič, Igor; Ribičič, Ciril, Kristan, Ivan. 1999. Državna ureditev Slovenije, Ljubljana. Ustava RS in zakoni, ki obravnavajo področja tega predmeta.

Constitution of RS and laws dealing with the areas of the course.