Predmeti na FGG

Stavbarstvo I - B - GR (UN)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
asistent: izr. prof. dr. Mitja Košir
asistent: asist. dr. David Antolinc
asistent: asist. David Božiček
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Sistem: grajeno okolje v naravnem okolju. Metodologija inženirskega oblikovanja. Struktura temeljnih pravnih okvirov oblikovanja bivalnega in delovnega okolja: zgodovina, EC, SI. Modularna koordinacija. Zgodovina in razvoj stavb. Gradbeno fizikalne zahteve na osnovi funkcionalne analize aktivnih prostorov. Opredelitev pojma funkcionalnih con: konstrukcijskih sklopov v okviru sistema material –  struktura – prostor. Identifikacija in specifikacija funkcionalnih con: konstrukcijskih sklopov na stavbi. Osnovne matrike: NK-TI, NK-HI, NK-TI-HI. Funkcionalna zasnova konstrukcijskega sklopa do opisa za izvedbo. Poenostavljen izračun prehoda toplote in definiranje položaja parne ovire (stacionarno). Dimenzioniranje toplotne izolacije. 

Namen predmeta:

- Namen predmeta je z uporabo analize identificiranih funkcij bivalnega in delovnega prostora doseči razumevanje principov delovanja posameznih konstrukcijskih sklopov (in stavbe kot celote).

- Razumevanje osnovnih principov študenta vpne v proces inženirskega načrtovanja, konkretizacija abstraktnih konceptov pa oblikuje povezavo s prakso.

Študent po opravljenih vajah in izpitu pridobi naslednje kompetence:

- razumevanje kakovosti grajenega bivalnega in delovnega okolja v smislu profesionalne etike obvladanje znanja, tehničnih spretnosti in inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov na ravni grafičnega predpisa za izvedbo

- delen pregled nad stroko

- študent pozna konstitutivne elemente in procese, ki definirajo položaj umetnega okolja v naravnem okolju z upoštevanjem principa kontinuuma prostora in časa

- sposoben je oblikovati kontekstne sheme na ravni identifikacije problemov, ki izhajajo iz funkcionalne analize aktivnih prostorov in ki so osnova za zasnovo in oblikovanje konstrukcijskih sklopov (KS)

- razume pojem "projekt" v okviru proizvodno potrošnega kroga

- obvlada specifikacijo zahtev za posamezen KS, oblikovanje KS od koncepta do recepta za izvedbo in dimenzioniranje zaščitnega ovoja

Literatura:

Krainer, A. 2002. Modularna koordinacija. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 3. Ljubljana; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.

Krainer, A. 2002. Strehe. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 4. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.

Krainer, A. 2002. Sistem. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 1. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.

Neufert, E.  2002. Projektiranje v stavbarstvu : osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem : priročnik za projektante, izvajalce in študente. Ljubljana : Tehniška založba Slovenije,

e-učilnica Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na spletu: http://kske.fgg.uni-lj.si