Predmeti na FGG

Verjetnostni račun in statistika - B II Grad.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
asistent: asist. dr. Marjeta Škapin Rugelj
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Računanje z dogodki, neodvisni in nezdružljivi dogodki.
Definicije verjetnosti, pogojna verjetnost, formula o popolni verjetnosti, Bayesova formula.
Slučajne spremenljivke: diskretne in zvezne, porazdelitvena funkcija, gostota verjetnosti, matematično upanje, disperzija, posebne porazdelitve: Bernoullijeva, binomska, geometrijska, Poissonova, eksponentna, enakomerna, normalna. 
Slučajni vektorji: diskretni in zvezni; robne in pogojne porazdelitve, neodvisnost, koreliranost, kovarianca, dvorazsežna normalna porazdelitev, funkcije slučajnega vektorja.
Osnove stohastičnih procesov.
Limitni izreki: neenakosti Markova in Čebiševa, centralni limitni izrek.
Osnove statistike: vzorčenje, ocenjevanje parametrov, metoda momentov, metoda največjega verjetja, intervali zaupanja, preskušanje domnev.

Namen predmeta:

Cilji:

- Poznavanje osnov verjetnostnega računa inosnovnih statističnih metod

- Omogočiti razumevanje matematičnega aparata, ki ga uporabljajo strokovni predmeti

- Usposobiti za pravilno postavitev in reševanje konkretnih problemov s pomočjo statističnih metod.


Pridobljene kompetence:

- Poznavanje različnih statističnih metod

- Sposobnost uporabe matematičnega znanja v inženirski praksi.

Literatura:

J. A. Baglivo. 2005. Mathematica Laboratories or Mathematical Statistics: emphasizing simulation and

computer intensive methods, ASA-SIAM.

 R. Jamnik. 1995. Verjetnostni račun in statistika. Ljubljana, DMFA – založništvo.

 D. C. Montgomery, G. C. Runger. 2007. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley & Sons.

G. Turk. 2012. Verjetnostni račun in statistika. Ljubljana, UL FGG.

K. Siegrist. 1997-2011. Virtual Laboratories in Probability and Statistics. Dostopno na: http://www.math.uah.edu/stat/.