Predmeti na FGG

Geotehnika nizkih gradenj - B II - NG, GR (8 KT)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Janko Logar
asistent: asist. dr. Jasna Smolar
asistent: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Metode izboljšanja tal (preobremenitev, radialna konsolidacija, dinamična komprimacija, gruščnati koli, injektiranje, jet grouting, metode površinskega in globinskega mešanja z anorganskimi in organskimi vezivi); strujanje podzemne vode skozi zasičena izotropna in anizotropna tla, vzgon, kritični hidravlični gradient, hidravlične porušitve (hidravlični lom tal, notranja erozija, piping); zemeljske pregrade: strujanje vode skozi pregrado, ukrepi za zmanjšanje neugodnih posledic, načrtovanje filtrov, stabilnost zemeljskih pregrad v statičnih pogojih in v slučaju potresne obtežbe; likvifakcija tal; raba geosintetikov za tesnjenje, filtriranje, ločevanje in armiranje; analiza in upravljanje z geotehnično pogojenimi tveganji. osnove mehanike kamnin (klasifikacije kamnin, mehanske lastnosti kamnin, Hoekov in Brownov porušni kriterij, analiza stabilnosti blokov in klinov, Schmidtova projekcija, Marklandov test, analitične in numerične metode). Osnove načrtovanja in gradnje predorov (tehnologije gradnje, mehanizacija, podporni ukrepi, primarna in sekundarna napetostna stanja, principi in metode za projektiranje, geotehnični monitoring) osnove numerične geotehnike (nelinearni elastoplastični modeli za zemljine, principi nelinearnih numeričnih analiz.

Vaje
Račun učinka izboljšave tal z vertikalnimi drenažami, gruščnatimi koli, preobtežbo (peš in z uporabo računalniških orodij); analiza strujanja vode skozi in pod zemeljsko pregrado; stabilnostna analiza prečnega prereza zemeljske pregrade v statičnih pogojih in pogojih delovanja seizmičnih vplivov; analiza likvifakcije tal na osnovi rezultatov terenskih in laboratorijskih preiskav tal; dimenzioniranje mineralnih filtrov v pregradi; dimenzioniranje in izbira geosintetikov za namen ločevanja, filtracije, tesnjenja; analiza in načrt armirane brežine; izdelava kataloga tveganj in analize tveganja za izbran geotehnični projekt. Klasifikacija kamnin in ocena mehanskih parametrov s pomočjo Hoekovega in Brownovega porušnega kriterija. Strukturna analiza stabilnosti kamninskih blokov in klinov. Načrt podpiranja prečnega prereza predora. Numerična analiza predora in izbranega zemeljskega objekta (nasip, podporna konstrukcija, vkop z oporno konstrukcijo …).

Namen predmeta:

- Spoznati metode izboljšanja tal, njihove dobre strani in omejitve v posameznih pogojih tal in predvidene vrste gradnje

- Spoznati zakonitosti strujanja podzemne vode inprecejanje skozi zemeljske pregrade ter potencialne probleme, ki iz tega izhajajo ter možne rešitve

- Seznaniti študenta z vplivi potresa na tla in geotehnične objekte (vpliv na stabilnost in likvifakcijo)

- Predstaviti možnost uporabe geosintetičnih materialov v geotehničnem inženirstvu

- Predstaviti geotehnično pogojena tveganja in preproste možnosti analize in upravljanja s tveganji

- Spoznati se z osnovami mehanike kamnin

- Spoznati osnovne principe načrtovanja in gradnje predorov

- Usposobiti študenta za osnovno razumevanje in uporabo nelinearnih numeričnih orodij za geotehnične analize
Literatura:

SIST EN1997-1:2005 Evrokod 7-1: Geotehnično projektiranje - 1. del Splošna pravila.

SIST EN1997-2:2007 Evrokod 7-2: Geotehnično projektiranje - 2. del Preiskovanje in preskušanje tal.

Vaniček I, Vaniček M. 2008. Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering, Springer, 637 str.

Moseley, M.P., Kirsch, K. 2006. Ground improvement, Taylor & Francis, London, 432 p.

Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcement

EBGEO, Ernst & Sohn, DGGT, 2011.

Nonveiller, E. 1983. Nasute brane, projektiranje i građenje, Školska knjiga Zagreb.

Clayton, C.R.I. 2001. Managing geotechnical risk, Thomas Thelford.

Chapman, D., Metje, N., Stärk, A. (2010). Introduction to tunnel construction, Spon press.

Hoek, E.: (2007) Practical Rock Engineering, dosegljivo na http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.