Select Page

Predmeti na FGG

Uvod v pravo - B - GIG UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Miro Cerar
asistent: asist. Timotej Obreza
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Država: pojem države, zasnova državne oblasti v Republiki Sloveniji (poglavitni ustavni organi), organizacija izvršilne veje oblasti (ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote in njihove organizacijske enote, javno pooblastilo, javne službe), lokalna samouprava, temeljni pravni postopki (ustavodajni, zakonodajni postopek, sodni postopki, upravni postopek).
Pravna država: razvoj in pojem (s poudarkom na prvinah pravne države v slovenskem pravnem redu), pomen spoštovanja postopkovnih zahtev v upravnih in sodnih postopkih.
Pojem prava: pravno pravilo in pravno načelo; pravica, dolžnost in dolžnostno upravičenje; zloraba pravice.
Sistemizacija prava: notranje in mednarodno pravo. pravo EU (temeljna načela prava EU, veljavnost v RS), javno in zasebno pravo; pravo (urejanja) okolja med javnim in zasebnim pravom, temeljne pravne panoge (okvirna predstavitev temeljnih značilnosti).
Hierarhija pravnih aktov: vrste (notranjih) pravnih aktov in njihova medsebojna razmerja (s poudarkom na predpisih, ki se nanašajo na urejanje okolja): ustava, podzakonski akti, akti lokalnih skupnosti; vsebinska in postopkovna skladnost pravnih aktov, položaj mednarodnih pogodb v slovenskem pravnem redu, položaj sekundarnih pravnih virov prava EU v slovenskem pravnem redu: uredbe, direktive, sklepi, priporočila in mnenja.
Temeljni pravni viri (slovenskega prava): ustava in zakon, podzakonski akti in legalitetno načelo, uporaba pravnih virov v upravnih postopkih.
Razlaga pravnih aktov: metode razlage in razlagalni argumenti, pravne praznine, posebnosti razlage v javnem in zasebnem pravu.
Odprta javna uprava: dostop do informacij javnega značaja, sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov, analiza učinkov predpisov (RIA).
Upravna odločba in sklep: vrste upravnih odločb: deklarativne in konstitutivne odločbe, pozitivna in negativna odločba, odločba, izdana po uradni dolžnosti, in odločba, izdana na zahtevo stranke, sestavine upravne odločbe, sklepi.
Oris upravnega procesnega prava: temeljna načela upravnega procesnega prava, zastopanje stranke, vabljenje stranke, vročanje, vzdrževanje reda, postopek sprejemanja upravnih odločb, vrste upravnih postopkov (ugotovitveni postopek, skrajšani ugotovitveni postopek, poseben ugotovitveni postopek), dokazovanje, odločanje po prostem preudarku.
Pritožbeni postopek: razlogi za pritožbo, odločanje pritožbenega organa.
Upravni spor: pojem, predmet upravnega spora in pooblastila sodišča, postopek in odločanje.
Namen predmeta:


Cilji:

Predmet študentom omogoča temeljno razumevanje prava, slovenskega pravnega sistema in slovenske državne ureditve ter jim ponudi temeljna znanja s področja upravnega in upravnega procesnega prava.

Predmet je zasnovan v dveh sklopih. V prvem se bodo študenti seznanili s temeljnimi prvinami sodobnih držav, pravnih sistemov ter z najpomembnejšimi pravnimi pojmi, institucijami in panogami, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu.


V drugem bodo pridobili osnoven pregled nad

upravnim pravom, zlasti upravnim procesnim pravom. Študenti se bodo seznanili z vrstami upravnih odločb, temeljnimi načeli upravnega postopka in spoznali postopek odločanja upravnih organov.

Kompetence:

Študent bo v okviru tega predmeta pridobil temeljne veščine (na osnovni ravni), ki jih bo potreboval za iskanje in razumevanje zakonodaje, njeno uporabo ter sposobnost oblikovanje enostavnih upravnih odločb


Literatura:

 


Accetto, M.2013. Pravo Evropske unije (preglednica), 3. Spremenjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana, GV Založba.


Androjna, V., Kerševan, E. 2006. Upravno procesno pravo – Upravni postopek in upravni spor. Ljubljana, GV Založba.


Cerar, M., Bohinc, R., Rajgelj, B.2006. Temelji prava in pravne ureditve. Ljubljana, GV Založba.

Cerar, M., Novak, A., Pavčnik, M. 2012. Uvod v pravoznanstvo (2. pregledana, spremenjena in dopolnjena izdaja), Ljubljana, Založba Uradni list.Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri