Predmeti na FGG

Uporabna ekologija in ekotoksikologija - B - VOI (4 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Damjana Drobne
asistent: doc. dr. Anita Jemec Kokalj
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Ekotoksikologija and ekologija (osnovni pojmi, historični pregled); struktura in delovanje ekosistemov; primeri različnih ekosistemov; vplivi na ekosisteme zaradi človekove dejavnosti (onesnaževanje, klimatske spremembe ipd.); onesnaženje okolja (viri, načini ugotavljanja razsežnosti onesnaževanja); vplivi kemikalij na organizme, strupenost; strupenostni testi (osnovno razumevanje izvedbe testa, tipi testov strupenosti in podatkov pridobljenih v testih strupenosti ter njihova uporaba pri oceni tveganja);  pregled najbolj uporabljanih rutinskih testov strupenosti; biomonitoring (biomarkerji and bioindikatorji); pregled okoljskih standardov; najnovejši izzivi na področju varovanja okolja (nanotoksikologija, hormonski motilci).

Namen predmeta:

Cilji

-    Posredovanje osnovnega znanja o ekosistemu ter o posledicah vplivov na ekosistem. Med temi vplivi bo v ospredju onesnaževanje.

-    Poudarek pri predmetu bo tudi na razumevanju kvarnega delovanja onesnažil na organizme in združbe.

-    Slušatelji se bodo seznanili z načini ugotavljanja posledic onesnaževanja. Ti načini so: testiranje strupenosti, dolgotrajno spremljanje stanja v okolju (monitoring) in modeliranje razsežnosti vplivov. Ta znanja bodo združili pri oceni tveganja na okolje.

-    Cilj predmeta je usposobiti slušatelje za delovanje v interdisciplinarnem timu zadolženem za sprejemanje odločitev o okolju.

Pridobljene kompetence

-    Sposobnost razumevanja bioloških in kemijskih podatkov pridobljenih v postopku ocene tveganja (rezultati testiranja strupenosti, podatki kemijskega in biološkega monitoringa stanja okolja, interpretacija zakonodaje na področju okolja).

-    Sposobnost sodelovanja pri oblikovanju zakonodaje iz področja okolja; del, ki se nanaša na posege v okolje, varovanje narave, načrtovanje spremljanja stanja ipd.)

-  Iskanje, razumevanje in povezovanje vrhunskih znanstvenih objav, strokovnih poročil in v laboratoriju ali na terenu pridobljenih podatkov o stanju v okolju.
Literatura:

Hoffman, B.A. Rattner, G.A. Burton and J. Cairns. 2002. Handbook of  Ecotoxicology. Second Edition. Lewis, Boca Raton, FL, USA.

Walker C. H. et al. 2001, 2012. Principles of ecotoxicology. CRc, Francis and Taylor Group, Boca Raton, FL, USA.