Predmeti na FGG

Dreniranje in namakanje - B II - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Mojca Šraj
asistent: doc. dr. Nejc Bezak
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Uvod: pomen in vrsta melioracij, program osuševanja in namakanja v Sloveniji in v svetu. Vpliv podnebnih sprememb. Principi agrohidrologije: voda v naravi, vodna bilanca tal, analiza parametrov za potrebe osuševanja in namakanja, rastlina in voda, tla in voda.

Drenaža: vrste drenažnih sistemov, hidropedologija, talna voda, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje drenažnih sistemov, drenaža v specifičnih pogojih, izdelava drenažnega načrta - program. Objekti za zaščito pred poplavami. Namakanje: pomen in vpliv namakanja na proizvodnjo hrane, vrste namakalnih sistemov, naravni viri in izbira sistema za namakanje, načini namakanja, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje namakalnih sistemov, uporaba pesticidov in herbicidov. Objekti v sistemu za namakanje.

Ekonomika osuševanja in namakanja: rentabilnost naložb v melioracije, načini financiranja. Melioracije in varstvo okolja: prostorski in naravovarstveni aspekti osuševanja in namakanja (vegetacijski pasovi). Integralne melioracije: celovit pristop urejanja zemljišč in kmetijske infrastrukture, urejanje kmetijskega prostora. Zaščita in varovanje vodnih virov. Načrtovanje izkoriščanja vodnih virov in njihova porazdelitev.

Vaje

Laboratorijske vaje v računalniški učilnici z uporabo programov ter različnih modelov vodne bilance za izračun posameznih elementov drenažnega sistema in izračuna potrebne količine vode za namakanje v kombinaciji z osnovnimi GIS orodji za določitev vhodnih podatkov v modele. Izdelava idejnih zasnov za projekt osuševanja in namakanja in ogled namakalnih in osuševalnih sistemov na terenu.

Namen predmeta:

Cilji:

- Študent se seznani z osnovami pedologije in principi agrohidrologije.

- Študent se seznani s podlagami za planiranje in projektiranje objektov za namakanje in drenažo.

- Spozna kriterije, nujne za izdelavo projekta, ekonomske osnove, vplive na varstvo okolja in tehnologijo agromelioracij.

Kompetence:

- Sposobnost izdelave projektov in izvajanja del pri osuševanju in namakanju.

Literatura:

Šraj, Mojca. 2006. Navodila za uporabo programa CROPWAT : verzija 4.2 za windows : program za izračun evapotranspiracije, potreb rastlin po vodi in določitev urnika namakanja. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 35 str.

Nijland, H.J., Croon, F.W., Ritzema, H.P. 2005. Subsurface drainage practices: Guidelines for the implemetation, operation and maintenance of subsurface pipe drainage systems. Wageningen, Alterra, ILRI publication 60, 608 str.

USDA, Soil Conservation Service. National Engineering Handbook - Part 652: Irrigation guide. 1997, 1262 str. (samo izbrana poglavja)

ARSO z bazami hidroloških in meteoroloških podatkov. Dostopno na: http://www.arso.gov.si/ .

Publikacije Organizacije Združenih narodov za prehrano in Kmetijstvo.

Dostopno na: http://www.fao.org/home/en/ .

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.