Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - B II - OG (6 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Študent se seznani in opravlja delo, ki ga opravlja diplomant tega študija v praksi. Predvsem se  seznani z organizacijsko strukturo podjetja;  seznani se z aktualnim dogajanjem v podjetju;  dela na terenu – aktualnem gradbišču, oziroma v pisarni;  opravi manj zahtevna dela na aktualnem projektu.

Namen predmeta:

Osnovni cilj praktičnega usposabljanja je

- motivacija,

- spoznavanje dela inženirja v praksi ter

- prenos in uporaba znanj v praksi.

- Študent spozna delovno okolje, opremo in se aktivno vključi v posamezne delovne procese.

- Študent spozna dejavnike kariernega načrtovanja in razvoja in procese povezane s kariernim razvojem.

- Študentu se omogoči samoevalvacijo kompetenc in dejavnikov, ki podpirajo procese poklicne identifikacije v povezavi akademskega okolja in delovnih okolij.

- Študent spozna značilnosti učenja na delovnem mestu in značilnosti delovnih okolij ter značilnosti opazovanja in registriranja delovnih procesov.

Kompetence, ki si jih študent pridobi s strokovno prakso, so pogojene z delovnim okoljem in so lahko

- s področja projektiranja vodogradbenih konstrukcij,

- izvedbe gradbenih del,

- kontrole kakovosti,

- nadzora,

- urejanja stavbnih zemljišč,

- inženiringa idr
Literatura:

Viri so izbrani v sodelovanju z mentorjem praktičnega usposabljanja glede na vsebine, ki so predpisane in z njimi razpolaga organizacija, ki izvaja praktično usposabljanje. /

Resources are selected in collaboration with the supervisor of practical training in relation to the contents prescribed and disposed of by the organization conducting the practical training.  

Interna in druga gradiva v delovni organizaciji.

Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, september 2007, dostopno na spletu.

Govekar, Okoliš et.al. 2010. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri dobrih praks. Ljubljana, UL FF, Center za pedagoško izobraževanje.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Skip to content