Predmeti na FGG

Tehnologija - B - UNI GR (5 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: asist. dr. Matej Kušar
asistent: doc. dr. Bojan Čas
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Uvod v tehnologijo gradnje
Zgodovinski pregled razvoja tehnologij; pregled sodobnih tehnoloških procesov v gradbeništvu; tehnološke posebnosti pri posameznih konstrukcijah.
Osnovni tehnološki procesi v gradbeništvu
Tehnološki procesi zemeljskih del: pripravljalna dela (čiščenje terena, geološke-geomehanske raziskave, geodetska izmera); gradbena jama (način izvedbe, transporti, nasipi, izkopi, načini zavarovanja gradbene jame…); način izvedbe temeljenja objektov (plitko, globoko temeljenje…); tehnološki procesi zidarskih del: tipi osnovnih zidanih konstrukcij, dimenzioniranje malt, zidanje (priprava gradbišča, priprava malte, pomožna dela …); izdelava ometov (priprava gradbišča, klasični, strojni); tehnološki procesi armiranobetonskih del: projekt betona (osnove projektiranja betona, odri in opaži, opažni načrt); vgrajevanje betona (zunanji in notranji transporti betona, standardni postopki vgradnje betona, betoniranje pri nizkih in visokih temperaturah, nega betona …); polaganje armature (priprava materiala, vgradnja na gradbišču …); tehnološki procesi osnovnih montažnih del: področja uporabe prefabrikatov v gradbeništvu, suhi-mokri montažni postopki; proizvodni obrati v gradbeništvu: obrati za proizvodnjo in predelavo materialov (kamnolomi, separacije, drobilnice, betonarne, železokrivnice, mizarski-tesarski obrati), pomožni obrati (strojni), obrati za obrtniška dela (fasaderski, slikopleskarski ...), proizvodni obrati za montažne elemente (konstrukcijski elementi, galanterija ...); zagotavljanje in spremljanje kvalitete gradnje v vseh projektnih fazah.
Specialni tehnološki procesi betonskih konstrukcij
Tehnologije specialnih betonov; opredelitve tipov specialnih betonov (masivni, abrazijsko odporni, mikroarmirani, visokotrdni, valjani ....), projektiranje specialnih betonov, možnosti in način uporabe specialnih betonov; tehnologije zahtevnih opažnih in podpornih sistemov; opredelitve tipov opažev s podporno konstrukcijo (tradicionalni, kovinski, prenosni, tunelski ...), osnove dimenzioniranja opažne konstrukcije, način gradnje opažnih konstrukcij s primeri iz prakse (pregrade, mostovi ...).

Seminarske vaje
Izdelava tehnoloških projektov priprave gradnje Izdelava tehnoloških projektov gradnje za primer uporabe različnih tipov vgradnih materialov.
Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati osnovne koncepte za projektiranje in izvedbo osnovnih in del specialnih tehnoloških procesov pri gradbenih konstrukcijah;

- Naučiti se izdelave osnovnih tehnoloških projektov v pripravljalni fazi ter upravljanje osnovnih tehnoloških procesov med gradnjo.

Kompetence

- Povezovanje znanja s področja tehnologij gradenj, teorije gradbenih konstrukcij in organizacije ter vodenja gradnje gradbenih objektov;

- Izdelovanje preprostih tehnoloških projektov kot so: projekt betona, opažni načrt in podobno.
Literatura:

Bogdan Trbojević. 1981. Organizacija gradjevinskih radova.  Beograd. GK.

P. K. Mehta and P. J. M. Monteiro. 2006. Concrete: microstructures, properties and materials, 3th edition. New York,  McGraw.Hill, strani: 3-21, 121-202, 281-316, 317-340, 341-386, 449-558.

Herbert L. Nichols, Jr. and David A. Day. 2005. Moving the earth, 5th edition. McGraw-Hill, strani 4.1-4.35 in 5.1-5.63.

Milan Gojković. 1988. Oplate i skele. Beograd, Naučna knjiga.

Učna gradiva v spletni učilnici.