Predmeti na FGG

Trdnost - B - GR UNI (10 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Igor Planinc
asistent: viš. pred. dr. Rado Flajs
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnove mehanike deformabilnega telesa: koncept deformiranja in gibanja telesa, materialni in prostorski opis gibanja; kinematične enačbe deformabilnega telesa (tenzor deformacij in vektor pomikov deformabilnega telesa, geometrijski pomen normalnih in strižnih deformacij, ravninsko deformacijsko stanje); ravnotežne enačbe deformabilnega telesa (napetostni vektor, napetostni tenzor, normalna in strižna napetost, ravninsko napetostno stanje, glavne normalne napetosti);  posplošeni Hookov zakon (elastični modul, Poissonov količnik, strižni modul); osnovne enačbe linearne teorije elastičnosti in reševanje na konceptualnem nivoju in z uporabo računalniškega programa; izrek o virtualnih pomikih in izrek o virtualnih silah; značilne konstitutivne enačbe gradbenih materialov (hiperelastični modeli, plastični modeli, viskoelastični modeli).

Analiza linijskih konstrukcij: osnovne predpostavke in enačbe upogiba z osno silo, račun notranjih sil, deformacij in pomikov preprostih elastičnih nosilcev z metodo direktne integracije, račun normalnih in strižnih napetosti v prečnem prerezu nosilca, glavne napetosti, geometrijske karakteristike prečnega prereza; osnovne predpostavke in enačbe enakomerne torzije, račun napetosti pri nosilcu s tankostenskim prečnim prerezom, torzijski vztrajnostni moment; analiza elastičnih linijskih konstrukcij z metodo pomikov in metodo sil in s pomočjo računalniškega programa, togostna matrika in obtežni vektor, vplivnice in ovojnice statično nedoločenih linijskih konstrukcij; osnovne predpostavke in enačbe elastičnih kompozitnih nosilcev, pomen zdrsa med nosilci, račun notranjih sil, deformacij, zdrsa in pomikov preprostih dvoslojnih kompozitnih nosilcev z in brez uporabe računalniškega programa; osnovne enačbe geometrijsko nelinearne teorije ravninskih nosilcev, uklon elastičnega in plastičnega stebra, uklonska nosilnost stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo nosilnost, stabilnost konstrukcij; plastična in viskoelastična analiza ravninskih nosilcev, metoda plastičnih členkov, mehčanje prečnih prerezov in prerazporeditev notranjih sil, mejna nosilnost prečnega prereza in mejna nosilnost konstrukcij.                                                                          

Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati osnovne mehanske koncepte pri analizi deformabilnega telesa in gradbenih konstrukcij (upogib z osno silo, enakomerna torzija),

- Predstaviti pojav uklona stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo uklonsko nosilnost,

- Spoznati mejno nosilnost prečnega prereza ter mejno nosilnost konstrukcije,

- Naučiti osnovne metode reševanja elastičnih, kompozitnih, plastičnih in viskoplastičnih preprostih linijskih konstrukcij z in brez uporabe računalniškega programa.

Kompetence

- Razumevanje, interpretiranje in kritično presojanje rezultatov različnih analiz gradbenih konstrukcij,

- Razumevanje določitve uklonsko nosilnost stebrov,

- Razumevanje osnovnih metod reševanja preprostih statično določenih in nedoločenih linijskih gradbenih konstrukcij z uporabo različnih reoloških modelov materiala, uporabljati računalniški program pri analizi gradbenih konstrukcij.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

SRPČIČ, Stane. 2003. Mehanika trdnih teles. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, XII, 651 str.

STANEK, Marjan, TURK, Goran. 1998. Osnove mehanike trdnih teles. Ljubljana,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 254 str.

STANEK, Marjan, TURK, Goran. 2006. Trdnost, študijsko gradivo. Ljubljana,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, str. 1-274, 606-704.

SRPČIČ, Stane, VRATANAR, Blaž, FLAJS, Rado. 1976-2003. Izbor rešenih nalog iz mehanike trdnih teles. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Dostopno na: http://km.fgg.uni-lj.si/PREDMETI/Trdnost-UNI/Trdnost.html,

ZUPAN, Dejan. 2013. Trdnost : gradivo za vaje na študiju 1. stopnje Operativno gradbeništvo. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1 optični disk (CD-ROM).