Predmeti na FGG

Stavbarstvo II - B - GR (UN)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Košir
asistent: asist. dr. Luka Pajek
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Geneza iz funkcionalnih shem, sistemov in križanj do načrta in opisa za izvedbo. Splošno fasadni pas – vertikalni in horizontalni, po vrstah stavb, iteracijski postopek do merila 1:20. Križanja: zunanja stena – streha, zunanja stena – medetažna konstrukcija, zunanja stena – tla na terenu, streha – notranja delitev, notranja delitev – medetažna konstrukcija, tla na terenu – notranja delitev, neprozorni – prozorni konstrukcijski sklop, preboji, dimniki, zračniki. Linijske toplotne izgube (kondukcija). Prenos izbranih sistemov iz križanj konstrukcijskih sklopov iz merila 1:20 na merilo 1:5 do 1:1. Izračun prehoda toplote in difuzije vodne pare (stacionarno). Dimenzioniranje TI in parne ovire.

Namen predmeta:

- Namen predmeta je z uporabo analize identificiranih funkcij bivalnega in delovnega prostora doseči razumevanje principov delovanja posameznih konstrukcijskih sklopov in stavbe kot celote.

- Razumevanje osnovnih principov študenta vpne v proces inženirskega načrtovanja, konkretizacija abstraktnih konceptov pa oblikuje povezavo s prakso.

Kompetence:

- Sposobnost uporabiti iz metodologije izpeljani iteracijski postopek od abstraktnega h konkretnemu in obratno, 1. na splošno zasnovanih modelih in 2. na konkretnem izbranem primeru

- Obvladanje znanja, tehničnih spretnosti in inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov na ravni grafičnega predpisa za izvedbo

- Študent pozna konstitutivne elemente in procese, ki definirajo položaj umetnega okolja v naravnem okolju z upoštevanjem principa kontinuuma prostora in časa

- Sposoben je oblikovati kontekstne sheme na ravni identifikacije problemov, ki izhajajo iz funkcionalne analize aktivnih prostorov in ki so osnova za zasnovo in oblikovanje funkcionalnih con: konstrukcijskih sklopov

- Razume pojem "projekt" v okviru proizvodno potrošnega kroga

- Obvlada specifikacijo zahtev za posamezen KS, oblikovanje KS od koncepta do recepta za izvedbo in dimenzioniranje zaščitnega ovoja.

Literatura:

Krainer, A. Strehe. 2002. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 4. Ljubljana,  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.

Krainer, A. Sistem. 2002. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 1. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.

Neufert, E. 2002. Projektiranje v stavbarstvu : osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem : priročnik za projektante, izvajalce in študente. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

Deplazes Andrea, Constructional architecture: materials, processes, structures: a handbook. 2nd ed. Birkhauser. 2008. Področna zakonodaja

e-učilnica UL FGG

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.