Predmeti na FGG

Upravljanje stavbnih zemljišč in vrednotenje (5 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
asistent: asist. dr. Peter Lamovec
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Temeljne pojmovne opredelitve, vezane na upravljanje stavbnih zemljišč, še posebej na urejanje stavbnih zemljišč, ter na vrednotenje nepremičnin. Pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo: pravni posel, odločbe državnega organa. Opremljanje zemljišč za gradnjo. Ekonomski in finančni vidiki urejanja in uporabe stavbnih zemljišč. Pravne podlage vrednotenja nepremičnin Značilnosti trga nepremičnin. Predmet ocenjevanja, ocenjevana vrednost in načini ocenjevanja vrednosti. Posamično vrednotenje nepremičnin, standardi ocenjevanja vrednosti nepremičnin, izdelava cenitvenega poročila. Množično vrednotenje nepremičnin, pridobivanje podatkov, modeli vrednotenja, praktični primeri.

Namen predmeta:

Cilji:

Seznaniti študenta s področjem urejanja stavbnih zemljišč in vrednotenja nepremičnin.

Kompetence:

Poznavanje in razumevanje izrazoslovja s področja pridobivanja, urejanja stavbnih zemljišč in vrednotenja nepremičnin, še posebej povezovanje tega znanja s področjem urejanja prostora, stvarnega prava in gradnje gradbenih objektov.

Razumevanje in uporaba procesov in načinov posamičnega in množičnega vrednotenja nepremičnin.

Seznanjenost z zakonodajo in standardi na področju vrednotenja nepremičnin.

Obvladovanje pridobivanja in analiziranja podatkov o trgu nepremičnin.

Poznavanje in razumevanje aktivnosti na področju upravljanja in vrednotenja nepremičnin.

Obvladovanje postopkov, ki so potrebni od sprejetja prostorskega akta do vpisa nepremičnine v uradne evidence.

Veščine in sposobnost sodelovanja pri strokovnem delu na področju upravljanja z nepremičninami in na področju vrednotenja nepremičnin.

Literatura:

Šubic Kovač, M. 2013. Upravljanje stavbnih zemljišč in vrednotenje. Študijsko gradivo, Ljubljana, UL FGG.

Šubic Kovač, M., Weiss, E. 2008. Urejanje stavbnih zemljišč v Zvezni Republiki Nemčiji. Ljubljana, UL FGG (izbrane vsebine).

Driehaus, H. J. 1991. Erschließungs und Ausbaubeiträge. München, C. H. Beck Verlag (izbrana poglavja).

Petersen, H. 2005. Marktorientierte Immobilienbewertung. Richard Boorberg Verlag (izbrane vsebine).

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, 2011. International Valuation Standards Committee, IVSC. Slovenski poslovnofinančni standard 2, UL RS št. 54/2005.