Predmeti na FGG

Podrobno urbanistično načrtovanje - B - TUN

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Gregor Čok
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Uvod v podrobnejše urbanistično načrtovanje, zgodovina urbanizma, poglobitev znanja zakonskih ureditev na področju podrobnega prostorskega načrtovanja, sistem urejanja prostora v Sloveniji, državni prostorski načrt, občinski podrobnejši prostorski načrt, vsebine podrobnih prostorskih načrtov, različne vrste prostorskih ureditev (infrastruktura: ceste, železnice, energetski objekti, čistilne naprave … vodnogospodarski objekti, ureditve naselij, delov naselij, načrti prenove …), različne vrste metodoloških pristopov k podrobnemu prostorskemu načrtovanju (študije variant, natečaji, delavnice, ankete …), izvajanje prostorskih analiz, sektorske strokovne podlage in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo, tipologija gradenj (s poudarkom na stanovanjski gradnji), tipologije drugih objektov (javni, stanovanjski, industrijski, infrastrukturni objekti …), normativi in standardi (raba in izraba prostora, grajene strukture, zelene površine, promet …), povezava s prenosom načrta v naravo (parcelacija, priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo …).

Namen predmeta:

Cilji:

Spoznavanje različnih ravni podrobnih prostorskih načrtov.

Spoznavanje in razumevanje vsebine, metodoloških pristopov in načinov podrobnega prostorskega načrtovanja na državni in lokalni ravni.

Spoznavanje različnih sektorskih in drugih vhodnih podatkov za podrobno prostorsko načrtovanje.

Spoznavanje interdisciplinarnega, timskega dela v projektni skupini za izdelavo podrobnih prostorskih načrtov.

Usposobiti študente za izbor ustreznih podatkov za obravnavanje obravnavanih prostorskih problemov in njihovo pridobitev z različnih institucij.

Pokazati pomen in vlogo prostorskega načrtovanja na podrobni ravni s pomočjo dela na terenu.

Navajati študente na samostojno delo.

Kompetence:

Pozna in razume različne pristope k podrobnemu prostorskemu načrtovanju.

Pozna in razume vsebino, metodološke pristope in namen podrobnih prostorskih načrtov na državi in lokalni ravni.

Pozna in razume različne vhodne podatke, potrebne za izdelavo podrobnega prostorskega načrta.

Pozna in razume način dela v interdisciplinarnih projektnih skupinah.

Je sposoben izbiranja ustreznih podatkov kot podporo odločanju in njihovo pridobitev z različnih institucij.

Pozna in razume pomen in vlogo podrobnega prostorskega načrtovanja s pomočjo dela na terenu. Je sposoben samostojnega strokovnega dela.

Literatura:Pogačnik, A. 1999. Urbanistično planiranje. Univerzitetni učbenik, Ljubljana, UL FGG.


Čerpes, I. s sod. 2008. Urbanistično načrtovanje. Ljubljana, UL FA.


Urban Design Compendium 2007. 1 in 2 del. English Partnerships. www.urbandesigncompendium.co.uk


Levent, T., Batey, P., Buttom, K., Nijkamp, P. 2008. Urban Planning, Part I Planning Theory and Practice, Clasics in Planning 9. Edvard Elgar Publishing, Great Britain.


Zavodnik Lamovšek, A. 2015. Gradiva za predmet Podrobno urbanistično načrtovanje.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.   


Skip to content