Predmeti na FGG

Betonske konstrukcije - B-GR UNI (8KT)

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Jože Lopatič
asistent: doc. dr. Drago Saje
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Vrste in značilnosti betonskih konstrukcij. Mehanske in reološke lastnosti betona, mehke in prednapete armature. Izhodišča analize in dimenzioniranja elementov betonskih konstrukcij. Metoda mejnih stanj betonskih konstrukcij. Mejna nosilnost in dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov na upogibno-osno obremenitev: enojni upogib armiranobetonskega prereza v kombinaciji z osno silo v območju velike ekscentričnosti; enojni upogib armiranobetonskega prereza v kombinaciji z osno silo v območju male ekscentričnosti. Izdelava pomožnih tabel in interakcijskih diagramov za dimenzioniranje; teoretične podlage za račun mejne nosilnosti armiranobetonskih prerezov pri dvojnem upogibu z osno silo; dimenzioniranje pravokotnih prerezov na dvojno ekscentrični tlak. Mejna nosilnost in dimenzioniranje armiranobetonskih elementov na strižno obremenitev: račun mejne nosilnosti armiranobetonskih elementov glede na prečno silo, na torzijsko obremenitev in pri preboju.

Mejna stanja uporabnosti betonskih konstrukcij. Modeliranje in račun razpok armiranih in delno prednapetih betonskih konstrukcij v mejnem stanju uporabnosti. Račun pomikov armiranih in prednapetih betonskih konstrukcij z upoštevanjem vpliva razpok in reologije materialov. Načela delovanja in obnašanja prednapetih konstrukcij ter sistemi prednapenjanja. Vpliv stopnje prednapetja na obnašanje betonskih konstrukcij. Dimenzioniranje prednapetih betonskih prerezov na upogibno-osno in strižno obremenitev. Modeliranje in račun mejne nosilnosti elementov betonskih konstrukcij na podlagi nosilnih mehanizmov s tlačnimi razporami in nateznimi vezmi. Načela računa elementov nearmiranih betonskih konstrukcij. Račun mejne nosilnosti in dimenzioniranje nearmiranih betonskih elementov na upogibno-osno obremenitev. Račun mejne nosilnosti in dimenzioniranje nearmiranih betonskih elementov na strižno obremenitev. Načela armiranja elementov armiranobetonskih konstrukcij. Izvedba armiranja in detajlov armiranobetonskih konstrukcij. Izdelava opažnih in armaturnih načrtov betonskih konstrukcij.

Namen predmeta:

Cilj

- Študentje spoznajo mehanske in reološke lastnosti osnovnih materialov, nosilne mehanizme in načine računskega modeliranja obnašanja armiranih in prednapetih betonskih konstrukcij pod vplivom kratkotrajne in dolgotrajne obtežbe.

- Študentje spoznajo kriterije za zagotavljanje trajnosti in uporabnosti betonskih konstrukcij ter računske modele za račun razpok in pomikov razpokanih betonskih konstrukcij.

Kompetence

- Študent pozna principe računskega modeliranja in dokazovanja varnosti proti porušitvi,

- Zna dimenzionirati armiranobetonske prereze na upogibno, osno in kombinirano obremenitev, na obremenitev s prečno silo, torzijo ali njuno kombinacijo ter glede preboja,

- Pozna osnove dimenzioniranja prednapetega betona in nearmiranega betona,

- Sposoben je izračunati širino in medsebojno oddaljenost razpok armiranih in prednapetih betonskih elementov,

- Sposoben je računsko določiti pomike armiranih in prednapetih betonskih konstrukcij z upoštevanjem vpliva razpok in reologije materiala.

- Pozna osnovne principe učinkovitega konstruiranja armature in izdelati armaturni načrt enostavnih konstrukcijskih elementov.

Literatura:

J. Lopatič, Študijsko gradivo - Betonske konstrukcije, 250 strani.

Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij, IZS, 2009 (SIST EN 1990, SIST EN 1992-1-1, SIST EN 1992-1-2, SIST EN 1998-1)

Structural Concrete, Vol. 1. 1999, str. 1-109, fib (CEB-FIP).

Ustrezni deli standardov za gradbene konstrukcije Evrokod 0, Evrokod 2, Evrokod 8 (SIST EN 1990, SIST EN 1992-1-1, SIST EN 1992-1-2, SIST EN 1998-1)

G. Rombach. 2002. Spannbetonbau. John Wiley & Sons , str.127-194, 335-445.