Predmeti na FGG

Gospodarjenje z nepremičninami (3 KT) - B II PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
asistent: asist. dr. Peter Lamovec
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Temeljni pojmi s področja ekonomike nepremičnin, življenjski cikel nepremičnine investicije do rabe nepremičnine, urbana ekonomika in analiza trga nepremičnin; razvojni potencial zemljišč, najboljša raba zemljišč, nepremičnine kot faktor produkcije; investiranje v nepremičnine, vloga in pojmovna opredelitev posameznih vrst investicij, metode vrednotenja investicijskih projektov na mikro- in makroekonomski ravni, pomen, pravne podlage in metode za vrednotenje upravičenosti in učinkovitosti investicij javnega sektorja, obdavčenje nepremičnin; posredovanje v prometu z nepremičninami pravni in stroškovni vidiki posredovanja v prometu z nepremičninami; »facility management«.

Namen predmeta:

Cilji:

Študent se seznani s področjem ekonomike nepremičnin in projektnega managementa, še posebej z vrednotenjem investicijskih projektov na mikro in makro ravni.

Se seznani z ekonomskimi vidiki na področju razvoja nepremičnin v celotnem življenjskem ciklu nepremičnine.

Se seznani z dejavnostjo "facility management".

Kompetence:

Študent pozna in razume vsebine s področja ekonomike nepremičnin.

Pozna, razume, zna načrtovati in uporabljati različne postopke, ki so potrebni za vrednotenje razvojnega potenciala zemljišč v prostorskem planiranju, vrednotiti investicijske projekte na mikro in makro ravni, za posredovanje v prometu z nepremičninami.
Literatura:

Šubic Kovač, M. 2013. Gospodarjenje z nepremičninami, študijsko gradivo, Ljubljana, UL FGG, 186 strani.

Bajt, A., Štiblar F. 2002. Ekonomija. Ekonomska analiza in politika, Ljubljana, GV založba, str. 103- 148.

Geltner, M.D., Miller, N.G. 2010. Commercial Real Estate Analysis and Investment, South Western Thomson Learning, 898 str (izbrana poglavja).

Slovenska zakonodaja, pravilniki s področja obravnave: Uradni list RS. Dostopno na: http://www.uradni-list.si, www.dz-rs.si, www.pisrs.si/