Predmeti na FGG

Terensko delo (7 KT) - B - TUN VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: asistent: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: strok. sod. Barbara Trobec
asistent: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: doc. dr. Klemen Kregar
asistent: asist. Gašper Štebe
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
asistent: asist. mag. Peter Golob
asistent: asist. Klemen Ritlop
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Vzpostavitve koordinatne osnove delovišča, rekognosciranje terena, planiranje izmere, izvedba izmere, vrednotenje kakovosti izmere na osnovi klasičnih ter satelitsko podprtih metod izmere v nalogah urejanja nepremičnin.

Namen predmeta:


Cilji:


Študent spozna praktično delo geodeta na različnih področjih.

Spozna sintezno reševanje geodetskih strokovnih nalog ter njihovo umestitev v postopkih urejanja nepremičnin.

Kompetence:

Študent je sposoben uporabiti in povezovati znanja vseh faz dela na področju geodetske izmere za potrebe urejanja nepremičnin.

Zna uporabiti osvojeno znanje pri vrednotenju kakovosti pridobljenih rezultatov za potrebe geodetske izmere, geodezije v inženirstvu in urejanja nepremičnin.

Zna praktično uporabiti osnovna znanja o pridobivanju prostorskih podatkov za potrebe urejanja nepremičnin ter ta znanja ustrezno nadgraditi.


Literatura:

Kahmen, H. 1993. Vermessungskunde 18.A., Berlin New York, de Gruyter, izbrana poglavja.

Kontić, S. 1971. Geodezija. Beograd, Privredni pregled, izbrana poglavja.

Mihailović, K., Vraćarić K. 1984. Geodezija I. Beograd, Naučna knjiga, izbrana poglavja.

Macarol, S. 1985. Praktična geodezija. Zagreb, Tehnička knjiga, izbrana poglavja.

Zupančič, P. 1984. Geodezija za gradbene tehnike, Ljubljana, TZS, izbrana poglavja.