Predmeti na FGG

Fizikalna geodezija - B II - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Miran Kuhar
asistent: asist. Klemen Ritlop
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Lastnosti Zemlje kot planeta.

Geodinamični pojavi na Zemlji - ploščna tektonika. Eulerjevo gibanje plošč; geodetski in geofizikalni modeli gibanja plošč.

Rotacija Zemlje, posebnosti Zemljine rotacije: precesija in nutacija, premikanje polov. Parametri Zemljine orientacije v prostoru (EOP).

Gravitacijska sila in potencial. Težnostno polje Zemlje, sila teže, potencial sile teže. Geometrija težnostnega polja, nivojske ploskve in težiščnica, gradient težnosti. Prikaz gravitacijskega polja Zemlje s pomočjo sfernih funkcij, globalni geopotencialni modeli. Oblika Zemlje, geoid, nivojski elipsoid, normalno težnostno polje.  Anomalijsko težnostno polje Zemlje: odklon navpičnice, anomalije težnosti (vrste); (kvazi)geoidna  višina. Višinski sistemi: dinamične, ortometrične, normalne višine, geopotencialne kote. Mareograf, pomen in vloga mareografa in mareografskih opazovanj, topografija  morske površine. Stanje nivelmanskih mrež v Sloveniji, vertikalni datum Slovenije. Evropske višinske mreže: UELN, EUVN, EVRS.

Določanje geoida (kvazigeoida), vrste podatkov in metode za določitev geoida (kvazigeoida). Določanje geoida, vrste podatkov in metode za določitev geoida. GNSS-višinomerstvo. Interpolacija geoidnih višin iz modela. Gravimetrija, metode merjenja težnostnega pospeška, absolutne in relativne meritve, gravimetri. Gravimetrična izmera, gravimetrične mreže.
Namen predmeta:

- študent se seznani z osnovnimi parametri težnostnega polja Zemlje, načinom njegovega vrednotenja in vpliva na klasično geodetsko izmero.

- študent razume metode določitve oblike Zemlje, zna uporabiti interpolirane geoidne višine v praksi.

- razume vpliv neupoštevanja geoidnih višin pri reševanju različnih geodetskih nalog.

-seznanjen je z načini merjenja in vrednotenja težnega pospeška.
Literatura:

Stopar, B., Kuhar, M., Koler, B. 2010. Osnovni geodetski sistem, gradivo za strokovni izpit iz geodetske stroke, Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije.

Dostopno na: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/strokovni_izpiti/msgeo/2013-Geo-_OSNOVNI_GEODETSKI_SISTEM.pdf.

Heiskanen, W.A., Moritz, H. 1967. Physical Geodesy, ponatis TU Graz (dostopno v knjižnici UL FGG).

Kuhar, M. 2011. Fizikalna geodezija, skripta. Ljubljana, UL-FGG.

Učno gradivo v spletni učilnici.