Predmeti na FGG

Meritve v hidrologiji - BA VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Simon Rusjan
asistent: doc. dr. Nejc Bezak
asistent: asist. dr. Klaudija Lebar
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Osnove merilne tehnike: izrazoslovje in standardi (ISO 772).

Meritve rečne struge: klasične metode in daljinsko zaznavanje.

Meritve vodostajev: klasične metode.

Meritve pretokov: različne metode in pretočna krivulja.

Meritve rečnega transporta sedimentov:  vzorčevanje sedimentov, meritve kalnosti (suspendiranih snovi), meritve prodonosnosti, vzorčevanje kakovosti vode in vsebnosti

raztopljenih snovi.

Objekti za meritve površinskega toka: prelivi in jezovi.

Hidrološka mreža opazovalnic in merilnih postaj: monitoring.

Analiza napake meritev in kontrola kakovosti; zapisovanje podatkov, prenos podatkov in

arhiviranje podatkov (podatkovne baze), postopki kontrole kakovosti, statistična in analitična ocena napake, negotovost.

Posebna poglavja: vremenski radar, satelitsko daljinsko zaznavanje, izotopsko sledenje, dendrokronologija, starost sedimentov.

Vaje:

Seminarske vaje (računske vaje iz obdelave različnih hidroloških terenskih meritev; obdelava časovnih serij hidroloških podatkov;

segmentacija in trend).

Laboratorijske vaje (demonstracija delovanja in uporaba instrumentov v laboratorijskih pogojih).

Terensko delo:

Terenske meritve, uporabljajoč različne instrumente.
Namen predmeta:

Cilji:

-          Spoznavanje moderne merilne tehnike in sodobnih tehnologij.

-          Spoznavanje z zasnovo in izvedbo terenskih meritev.

-          Razumevanje razlik med meritvami za potrebe spremljanja stanja in trendov, obratovalnega monitoringa in podrobnejšega spremljanja stanja vodnega režima.

-          Pridobitev izkušenj ob praktičnem delu s posameznimi merilnimi napravami.

Kompetence:

-          Sposobnost izbire ustrezne merilne tehnike za določeni problem.

-     Pridobljena spretnost pri rokovanju in delu z merilnimi instrumenti.

Znanje in razumevanje:

-          Pridobljeno poglobljeno teoretično znanje o merilnih principih in tehnikah.

-          Razumevanje delovanja merilnih instrumentov.

Uporaba:

-          Uporaba izbranih merilnih instrumentov.

Refleksija:

-          Dobro razumevanje delovanja merilne tehnike je dobra osnova za načrtovanje in izvedbo terenskih meritev, opazovanj ali monitoringa.

Prenosljive spretnosti:

-          Sposobnost presoje kakovosti meritev v naravi kot vhodnih podatkov v modele ali osnov za dimenzioniranje hidrotehničnih objektov.

-          Spretnost uporabe tehničnih merilnih instrumentov.

 

Literatura:

Knjižni viri (izbrana poglavja) / Books (selected chapters):

Boiten, W. (2008). Hydrometry – a comprehensive introduction to the measurement of flow in open channels. 3rd Ed. CRC Press / Balkema, Taylor Francis Group, 247 str.

Herschy, R.W. (ed.) (1998): Hydrometry: principles & practices. 2nd Ed. John Wiley & Sons, New York, 376 str.

Herschy, R.W. (2009): Streamflow measurements, 3rd Ed. Routledge, Taylor and Francis Group, 507 str.

Shaw, E.M. (1993): Hydrology in Practice, 3rd Ed. Chapman and Hall, 569 str.

Elektronski viri / Other sources:

Spletna učilnica UL FGG / Web classroom UL FGG: http://ucilnica1516.fgg.uni-lj.si/