Predmeti na FGG

Satelitska geodezija in navigacija (5 KT) - B II GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Miran Kuhar
izvajalec: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Referenčni sistemi in referenčni sestavi, geodetski datum. Inercialni (nebesni) in terestrični referenčni sistemi in sestavi. Hierarhija nebesnih in terestričnih referenčnih sistemov.

Umetni Zemljini sateliti, uporabni za geodetske namene; metode satelitske geodezije.

Osnove teorije časa; zvezdni čas, Sončev čas (svetovni čas), dinamični časi, atomski čas, koordinatni čas, lastni čas.

Metode globalne geodezije: VLBI, SLR, LLR, DORIS,GNSS.

Interdisciplarne naloge, ki jih lahko rešujemo s sodobnimi satelitskimi tehnikami.

Kinematične in dinamične osnove gibanja satelitov. Gibanje točke v polju centralne sile, ohranitveni zakoni. Gibanje umetnih Zemljinih satelitov, Keplerjevi zakoni, izpeljava, vrste tirnic. Nemoteno in moteno gibanje satelitov. Keplerjevi elementi. Moteče sile.

Vplivi na satelitska opazovanja, modeliranje vplivov, uporaba modelov vplivov na opazovanja v reševanju inverznih problemov: GNSS meteorologija, GNSS reflektometrija, GNSS pri spremljanju stanja Zemljine atmosfere.

 

Vaje

Opazovanja GNSS in linearne kombinacije opazovanj, izračun položajev satelitov iz različnih efemerid, absolutna določitev položaja iz kodnih opazovanj, diferencialnih GNSS, geodetska mreža, zaporedna izravnava opazovanj, Kalmanov filter.
Namen predmeta:

razumevanje osnovnih metod in tehnik satelitske oz. globalne geodezije

- razumevanje osnovnih postopkov obdelave podatkov opazovanj satelitske geodezije za doseganje najvišje dosegljive točnosti položaja

- utemeljitev pomembnosti satelitskih metod za vrednotenje in reševanje splošnih geodetskih in drugih geoznanstvenih problemov v geofiziki, oceanografiji, klimatologiji, hidrologiji
Literatura:

Stopar, B., Kuhar, M., Koler, B. 2006. Osnovni geodetski sistem, gradivo za strokovni izpit iz geodetske stroke. Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije.

Dostopno na: http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/ogs/OSNOVNI_GEO_SISTEM.pdf

Kuhar, М. 2012. Satelitska geodezija, skripta, dostopno v spletni učilnici, Ljubljana, UL-FGG.

Pavlovčič Prešeren, P., Stopar, B. 2005. Določitev absolutnega položaja GPS - sprejemnika iz kodnih opazovanj. Geodestki vestnik. Dostopno na: http://www.geodetski-vestnik.com/49/3/gv49-3_373-394.pdf

Pavlovčič Prešeren, P., Stopar, B. 2004. Izračun položaja GPS-satelita iz podatkov oddanih efemerid. Geodetski vestnik. Dostopno na: http://www.geodetski-vestnik.com/48/2/gv48-2_151-167.pdf