Predmeti na FGG

Zložba in preurejanje zemljišč B II - GIG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Anka Lisec
asistent: asist. mag. Peter Golob
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Upravljanje zemljišč, trajnostna paradigma, aktivna zemljiška politika, sod. smernice. Zgodovinsko ozadje, pravni okvir, postopek zložbe zemljišč za upravne in pogodbene komasacije (postopki, deležniki, pristojne institucije); analiza stanja; vrednotenje zemljišč; razgrnitve elaboratov (mej oboda območja in obstoječega stanja, idejnega načrta, vrednotenja); urejanje pravnih režimov pri zložbi; prenos projekta v naravo - vse do končne realizacije (vnosa v nepremičninske evidence). Pravne omejitve pri zložbah zemljišč (pravice na nepremičninah in njihove spremembe ob realizaciji izvedbenih prostorskih aktov, lastninska, služnostna). Zgodovinsko ozadje v Sloveniji (agrarna reforma, nacionalizacija/ denacionalizacija); zemljiška politika v Sloveniji; preurejanje zemljišč (nepremičninskih enot, parcel) za gradnjo: parcelacijski (delilni) načrti; preurejanje zemljišč (nepremičninskih enot, parcel) pri agrarnih operacijah: menjava zemljišč in arondacije, agro- in hidromelioracije. Deležniki ter pristojne institucije za preurejanje zemljišč; pomen priprave udeležencev; pravne omejitve. Sistemi za strukturiranje prostora in prostorske zbirke podatkov o nepremičninah; Direktiva INSPIRE, ZIS podpora odločanju v prostoru, večkriterijsko in večciljno odločanje; računalniška podpora urejanju zemljišč; vodenje infrastrukturne opremljenosti zemljišč z ZIS, vodenje evidenc katastrskih preureditev zemljišč; izvajanje regulacij z nepremičninsko zakonodajo. Optimizacija procesov in transakcijskih stroškov; sistem nadzora rabe zemljišč na podlagi zbirk prostorskih podatkov; pravice na nepremičninah in njihove spremembe ob realizaciji izvedbenih prostorskih aktov (lastninska, služnostna).
Namen predmeta:

Cilji
- razumevanje koncepta aktivne zemljiške politike ter vloge le te pri trajnostnem prostorskem razvoju
- razumevanje interdsiciplinarnosti in zapletenosti postopkov zložb in drugih oblik preurejanja zemljišč
- spoznavanje postopkov zložb in drugih oblik preurejanja zemljišč v agrarnem in urbanem prostoru
- spoznavanje orodij za večkriterijsko in večciljno odločanje v GIS pri preurejanju zemljišč, kritična uporaba podatkov nepremičninskih ter drugih prostorskih javnih evidenc

Kompetence
- poznavanje temeljnih vsebin in pojmov na področjih aktivne zemljiške politike, zložbe in preurejanja zemljišč
- poznavanje temeljnih vsebin in pojmov na področju večkriterijskega in večciljnega odločanja v GIS ob uporabi podatkov nepremičninskih in drugih prostorskih evidenc
- poznavanje in sposobnost izvajanja zložb in drugih oblik preurejanja zemljišč v agrarnem in urbanem okolju, zajema podatkov o novem stanju za posodobitev nepremičninskih evidenc
- sposobnost usklajevanja različnih interesov v prostoru pri zložbah in drugih oblikah preurejanja zemljišč.

Literatura: Larsson, G. 1997. Land Management – Public Policy, Control and Participation. Stockholm, The Swedish Council for Building Research.
Lisec, A. in sod. 2011. Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora. Končno poročilo projekt CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« št. V4-1057. Ljubljana, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Malczewski J. 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis. Toronto: John Wiley and Sons.
Prosen, A. 1993. Sonaravno urejanje podeželskega prostora. Ljubljana, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Slovenska zakonodaja, pravilniki s področja obravnave: Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Lisec, A. Zložbe in preurejanje zemljišč. Spletna učilnica UL FGG. Ljubljana, UL FGG.