Predmeti na FGG

Projektna naloga B II - GIG (20 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Bojan Stopar
asistent: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: doc. dr. Simona Savšek
asistent: doc. dr. Božo Koler
asistent: izr. prof. dr. Samo Drobne
asistent: prof. dr. Krištof Oštir
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
asistent: doc. dr. Dejan Grigillo
asistent: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
asistent: doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski
asistent: doc. dr. Dušan Petrovič
asistent: doc. dr. Miran Kuhar
asistent: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: asist. Klemen Ritlop
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
asistent: doc. dr. Gregor Čok
asistent: viš. pred. dr. Mojca Foški
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 20 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predmet sestavlja več sklopov:

1. Terenske vaje

2. Uvod v raziskovalno delo.

3. Samostojno delo študenta do priprave vloge za odobritev teme magistrske naloge.

4. Strokovna ekskurzija.

Podrobna vsebina

1. Terenske vaje predstavljajo praktično izvedbo konkretne geodetske naloge in se lahko v splošnem vsebinsko nanašajo na:

- geodetska dela pri načrtovanju posegov in pri umeščanju gradbenih objektov v prostor. To vključuje pripravo idejne zasnove spremembe v prostoru, katastrsko ureditev, kartografsko vizualizacijo predlagane spremembe na temelju obstoječih podatkovnih zbirk, načrtovanje in vzpostavitev izmeritvene mreže, topografsko izmero, zakoličbo projektiranih objektov itd.

- Uporabo aktualne in sodobne tehnologije s področja geodezije in geoinformatike na specifičnih geodetskih nalogah (uporaba letalnikov, kombinacije tahimetrije in lidarja, lidarja z RGB, fuzije senzorjev za pozicioniranje, lokacijske storitve, odprtokodni GIS, odprtokodne podatkovne baze itd.).

Študent se pri izdelavi praktične naloge lahko že vsebinsko usmerja v temo magistrskega dela.

2. Uvod v raziskovalno delo, metode raziskovalnega dela, predstavitev relevantnih bibliografskih virov, strategije in tehnike iskanja virov, praktični postopki pridobivanja virov, pisanje in oblikovanje raziskovalnih besedil, predstavitev raziskovalnega dela.

3. Samostojno delo študenta do priprave predloga teme magistrske naloge, kjer študent za izbrano temo magistrske naloge, zbere vire, pomembne za delo pri pripravi magistrske naloge, pripravi pregled stanja  na področju naloge, možne načine reševanja problema ter izdela načrt izdelave naloge. Delo zaključi s pripravo pisnega izdelka– prijave teme magistrske naloge, ki vsebuje predstavitev teme z načrtom izvedbe rešitve problema z navedbo ustreznih virov. Pripravljen predlog teme mag. naloge javno predstavi. Po predstavitvi morebiti dopolni prvoten predlog teme magistrske naloge ter odda končni pisni izdelek–prijave teme magistrske naloge.

4. Strokovna ekskurzija, ki je praviloma sestavljena iz obiska raziskovalnih ali izobraževalnih inštitucij, ministrstev ali občin ter podjetij v tujini. Strokovna ekskurzija praviloma traja 3 do 4 dni. Po ekskurziji študenti po skupinah pripravijo poročilo o strokovni ekskurziji.
Namen predmeta:

Cilji

- povezovanje predhodnih znanj

- razumevanje osnov raziskovalnega dela,

- spoznati načine pridobivanja bibliografskih virov,

- naučiti se postopkov priprave raziskovalnih in strokovnih besedil in javne predstavitve opravljenega dela,

- seznanitev z organiziranostjo, področji delovanja, umeščenosti in aktualnimi tematikami na področju geodezije in geoinformatike v okviru raziskovalne, upravno- administrativne in strokovne dejavnosti na področju geodezije in geoinformatike v tujini

Kompetence

- študent zna povezati osvojena znanja, jih nadgraditi in na podlagi tega izpeljati zahtevnejšo geodetsko praktično nalogo od idejne zasnove do predstavitve rezultatov

- študent zna zasnovati postopke reševanja raziskovalnega ali strokovnega problema

- študent zna na strokovnem ali raziskovalnem problemu s področja geodezije in geoinformatike pripraviti osnutek rešitve zastavljenega problema.

- študent razume pomen geodezije in geoinformatike  v sodobni družbi
Literatura:Literatura s področja vsebine projektne naloge.

Koler P. T., Turk G., 2011. Navodila za oblikovanje visokošolskih del na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in navajanje virov, UL FGG.


Skip to content