Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - BII - PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andreja Istenič
asistent: strok. sod. Barbara Trobec
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Študent se seznani in opravlja delo, ki ga opravlja diplomant tega študija v praksi. Predvsem: se seznani z organizacijsko strukturo in tehnologijo na področju prostorskega načrtovanja, se seznani s predpisi o varstvu pri delu in njihovi izvedbi v praksi, de
seznani se z aktualnim dogajanjem v organizaciji, spozna menedžerski vidik dela v  podjetju, dela na terenu oziroma v pisarni, samostojno opravi dela na aktualnem projektu pod vodstvom mentorja, razvija uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov v stroki, razvija  kritične refleksije, socialne in komunikacijske  zmožnosti za vodenje skupinskega dela, pokaže iniciativnost in samostojnost pri vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov pod nadzorom mentorja.

 

Namen predmeta:
Literatura: