Predmeti na FGG

Uvod v magistrsko delo B II - PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
asistent: viš. pred. dr. Mojca Foški
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Uvod v metode znanstveno raziskovalnega dela, iskanje virov in upravljanje z viri,priprava predloga magistrske naloge z opredelitvijo problema ter naborom relavantne literature, javna predstavitev teme magistrske naloge.
Tema magistrskega dela mora vsebovati: Uvod, temeljna izhodišča in opredelitev problema, Delovno hipotezo ali raziskovalno vprašanje, predelitev metode dela, opis dela, Rezultate in potrditev delovne hipoteze, Zaključek in razpravo, Vire in literaturo
Namen predmeta: Samostojno raziskovanje predvidene teme magistrskega dela po relevantni literaturi.
Pri tem je cilj doseganje naslednjih predmetno specifičnih kompetence:
- Študent je sposoben samostojno raziskati literaturo na izbrano področje urejanja prostora in/ali prostorskega načrtovanja,
- je sposoben kritino ovrednotiti proučeno literaturo,
- je sposoben uporabiti in sintetizirati pridobljeno znanje v eseju na izbrano temo s področja prostorskega načrtovanja,
- je sposoben opredeliti zaznane probleme in izzive prostorskega razvoja ter jih razviti v projektno nalogo,
- pod vodstvom mentorja je sposoben izbrati ustrezno metodo dela, za razrešitev postavljenih raziskovalnih domnev ali strokovnih vprašanj.
Literatura: Lah, L., Kališnik M. 1998. Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo . UL Fakulteta za Arhitekturo.
Miklavčič, D. 2010. Objavljanje rezultatov raziskav – pisanje člankov. Elektrotehniški vestnik 77 (1). 75-84.