Predmeti na FGG

Magistrski seminar - MA Stavb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: asistent: doc. dr. Mateja Dovjak
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Študenti pri Magistrskem seminarju v uvodnem delu poslušajo serijo predavanj s področja znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela (hipoteza, eksperimentalno delo, modeliranje, ponovljivost eksperimentov …), zbiranja podatkov in literature ter raziskovalne etike in intelektualne lastnine. Predstavljeni so pristopi k oblikovanju teme magistrske naloge, iskanja literature ter priprave in oblikovanja znanstveno-tehničnega teksta.
Skozi redna individualna srečanja z mentorji in somentorji ter vodjo seminarja študenti izoblikujejo temo magistrske naloge (druge oblike študija v obsegu 60 h). V času trajanja seminarja pripravijo dispozicijo naloge, ki jo javno predstavijo in zagovarjajo ob koncu semestra.


 

Namen predmeta:

Cilji
 Predstavitev lastnega dela.
 Priprava izhodišč za samostojno izdelavo obsežnejšega strokovnega dela.
 Definiranje ciljev in načina doseganja le-teh.
 Kritična opredelitev do dela drugih.

Pridobljene kompetence
 Sposobnost samostojnega raziskovalnega in načrtovalskega dela.
 Sposobnost izdelave in predstavitve dispozicije magistrskega dela.
 Pridobitev ustrezne literature/podpore.

Literatura:

Evans, D., Gruba, P. 2002. How to Write a Better Thesis, Second edition. Melbourne University Press.
Young, M. 2002. The technical writer's handbook – Writing with style and clarity. University Science Books.
Montgomery, D. C., Runger, G. C. 2007. Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley & Sons.
Koler-Povh T., Turk G. Navodila za oblikovanje visokošolskih del na FGG in navajanje virov, FGG UL, Ljubljana, 2011, 39 strani, priloge. Dostopno na: http://www3.fgg.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/UL_FGG_-_Pr_10_Navodila_za_oblikovanje_visokosolskih_del_na_UL_FGG_2011_07.pdf
Članki v strokovnih in znanstveno raziskovalnih revijah ter znanstvene monografije, ki jih študentje potrebujejo pri pisanju svojega magistrskega dela.