Predmeti na FGG

Izbrana poglavja iz višje geodezije in geodetske astronomije - B II - GIG

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Astro-geodetski datum in njegova   realizacija.

Referenčni koordinatni sistemi klasične geodezije.

Redukcija opazovanj iz fizičnega v računski prostor.

Astronomska določitev odklonov navpičnice.

Transformacije med lokalnim astronomskim, lokalnim geodetskim, geodetskim in globalnim geodetskim koordinatnim sistemom ter obratno.

Astronomski trikotnik, zveze med elementi astronomskega trikotnika.

Transformacija med  koordinatnimi sistemu na nebesni krogli.

Transformacije med nebesnimi in terestričnimi koordinatnimi sistemi.

Mali sferni trikotniki in reševanje: Legendrejeva metoda,  Soldnerjeva metoda aditamentov in izračun z aproksimacijo elipsoida s kroglami.

Princip določitve geodetskih koordinat, izračun geodetskih koordinat na rotacijskem elipsoidu. Prva in druga geodetska naloga na elipsoidu z izpeljavo Clarka.

Geodetska astronomija, pregled časovnih sistemov. Pridobitev točnega časa pri izvedbi astronomskih meritev. Urino stanje.

Astronomska meritve, astronomska refrakcija, aberacija. Zvezdni katalogi. Precizna astronomska navigacija. Različni pristopi določitve astronomskih geografskih koordinat in azimuta.

Praktična izvedba določitve astronomskih koordinat in azimuta z opazovanji Severnice in Sonca.

Simultana določitev astronomske širine in dolžine.
Namen predmeta:

Cilji:

•         predstaviti osnove relacije in transformacije koordinatnih sistemov v geodeziji

•         predstaviti reševanje malih sfernih trikotnikov

•         določitev geodetskih koordinat na elipsoidu

•         študentom predstaviti določitev astronomskih koordinat in astronomskega azimuta

Kompetence:

Poznavanje potrebnosti in pomembnosti koordinatnih sistemov v geodeziji.
Literatura:

Knjižni viri (izbrana poglavja):

-D.B. Thomson -Introduction to Geodetic Astronomy (1981) , skripta z Univerze v New Brunswicku,  Kanada, dostopna na: http://www2.unb.ca/gge/Pubs/LN49.pdf

- R. Santerre - Positionnement Astronomique (2006), skripta z Univerze  v Lavalu, Kanada, dostopna na: http://gps-rs.scg.ulaval.ca/fr/Cours/GMT22272/Notes_GMT22272.pdf

- gradiva v spletni učilnici

- objavljeni članki, poročila, projektne naloge

- diplomske in magistrske naloge