Predmeti na FGG

Detajlna izmera - B - GIG - UNI (8KT)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Miran Kuhar
izvajalec: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: asist. Klemen Ritlop
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
asistent: doc. dr. Klemen Kregar
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

•         Osnovni koordinatni sistemi v geodeziji; državni horizontalni in višinski sistem; državna kartografska projekcija.

•         Detajlna topografska geodetska izmera: namen in delitev metod izmere.

•         Postopki izmere, planiranje, izvedba, kodiranje, skica, izvrednotenje, izris, kartiranje,

•         Vsebina in namen topografskih načrtov, razdelitev na detajlne liste, nomenklatura topografskih načrtov, izvenokvirna vsebina topografskih načrtov, višinska predstavitev terena na topografskih načrtih, interpolacija plastnic, natančnost prikaza.

•         Izris načrta detajlne izmere v računalniškem programu.

•         Geodetsko orodje: trasirke, libele, grezila.

•         Zgradba in pogoji delovanja teodolita, elektrooptičnega razdaljemera, metode in pogreški izmere horizontalnih kotov, pogreški in popravki dolžin.

•         Trigonometrično višinomerstvo, geometrični nivelman.

•         Zgradba in pogoji nivelirja.

•         Izračun linijskega in zaključenega nivelmanskega vlaka.

•         Določitev koordinatne osnove za izvedbo detajlne izmere; metode določitve koordinat točk v ravnini, poligon priklepni, zaključeni, prosto stojišče.

•         Uvod v GNSS tehnologijo; osnovni principi določanja položaja v GNSS sistemih.

•         Praktična izvedba RTK geodetske izmere.

•         Kombinacija klasične in GNSS detajlne izmere.

Osnove transformacije koordinat; Helmertova transformacija v ravnini.
Namen predmeta:

•         seznaniti študenta s tehnologijami za izvedbo detajlne topografske geodetske izmere,

•         seznaniti z načeli in postopki izvedbe različnih tipov terestrične in satelitsko podprte detajlne topografske geodetske izmere, obdelave podatkov opazovanj, ter hkratnega pridobivanja podatkov klasičnih terestričnih in satelitsko podprtih opazovanj v geodeziji.

Literatura:

Kahmen, H., Faig,W. 1988. Surveying, Berlin, New York, Walter de Gruyter.

Kogoj, D., Stopar, B. Geodetska izmera. Gradivo za strokovni izpit iz geodetske stroke, Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije, Matična sekcija geodetov.
Dostopno na:  http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/ogs/GEODETSKA_IZMERA.pdf .

Kuhar, M. 2013. Detajlna izmera, prosojnice s predavanj in izbrana poglavja.

Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, Ljubljana, GURS, 2006 (dostopno na spletni učilnici).

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.